Internet » Reklamačný poriadok

Webmail

Prihlásenie do služby PlayMAXmail

Zákaznícka linka

0915 457 088

Helpdesk

0918 507 266

Reklamačný poriadok

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 52,3 kB)

 

Reklamačný poriadok podľa § 45 zákona 351/2011 Z.z.
(zároveň zverejnený na web stránke Poskytovateľa: http://www.playmax.sk)
Poskytovateľa internetových služieb, spoločnosti PLAYMAX s.r.o.

1. Reklamačný poriadok

Upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vznikajú pri reklamácii poskytovaných služieb, ich ceny, kvality a funkčnosti v internetovej sieti spoločnosti PLAYMAX s.r.o., Stred 52, 017 01, Považská Bystrica, IČO: 44636840, DIČ: 2022770563, IČ DPH: SK2022770563, zapísenej v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 21357/R (ďalej iba Poskytovateľ).

2. Technické vybavenie

Technické vybavenie internetovej siete Poskytovateľa, ako aktívne a pasívne zariadenia a kompletné príslušenstvo slúžiace na prepojenie jednotlivých uzlov siete a na pripojenie zákazníka do siete sú vo vlastníctve Poskytovateľa.

3. Hlásenie porúch

Ak zákazník zistí poruchu na poskytovaných internetových službách Poskytovateľa, je nevyhnutné, aby zákazník kontaktoval bez zbytočného odkladu poruchovú linku uvedenú nižšie. Nahlásenie je potrebné realizovať z viditeľného telefónneho čísla, oznam musí byť v tvare: meno, priezvisko, adresa pripojenia, približný popis poruchy.

Poruchy:
Pondelok – Piatok od 8:00 hod. do 18:00 hod.
Sobota od 9:00 hod. do 12:00 hod.
telefónnne číslo: 0918 507 266

V prípade ak používateľ vyžaduje servisný zásah mimo uvedenej doby bude mu tento výjazd a servisné úkony v každom prípade účtovaný podľa aktuálneho cenníka.

4. Porucha na zariadeniach patriacich Poskytovateľovi

 • Ak zákazník nahlásil poruchu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. sú servisní technici povinní začať s diagnostikou poruchy do 2 hodín od nahlásenia. Ak bola porucha nahlásená mimo vyššie uvedeného času, sú servisní technici povinní začať diagnostiku najneskôr do 9:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa.
 • Ak nastane porucha mimo byt zákazníka (napríklad na smerovačoch (router), prepínačoch (switch), serveroch, káblových rozvodoch atď.) sú servisní technici povinní začať s opravou poruchy do 12 hodín od diagnostiky poruchy.
 • Ak je porucha v byte zákazníka, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, resp. vykonať opravu najneskôr do troch pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. odo dňa nahlásenia poruchy. Oprava poruchy nezavinená Poskytovateľom bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka.
 • V prípade neprístupnosti bytu alebo technologického uzla v pivničných alebo strešných priestoroch sa doba povinnej opravy predlžuje o čas neprístupnosti.
 1. Porucha nezavinená zákazníkom
  • Ak zákazník nie z vlastnej viny nemohol využívať internetové služby Poskytovateľa, viac ako 24 hodín a túto skutočnosť nahlásil na poruchovej linke, má nárok na primeranú zľavu v hodnote alikvótnej čiastky z mesačného používateľského poplatku za každý celý deň, kedy zákazník služby Poskytovateľa nemohol využívať.
  • Žiadosť o zľavu je zákazník povinný podať u Poskytovateľa formou odôvodnenej žiadosti do 3 mesiacov odo dňa odstránenia závady. V prípade, že si používateľ neuplatní zľavu do 3 mesiacov od vyriešenia poruchy, žiadosť nebude zohľadnená. Žiadosti o zľavu z ceny musia mať písomnú formu s podpisom zákazníka a musia byť doručené buď poštou alebo osobne na adresu spoločnosti. Reklamáciu na zľavu z ceny je Poskytovateľ povinný vybaviť najneskôr do 30 dní.
  • Pri prerušení poskytovaných služieb z dôvodov nezavinených Poskytovateľom (napríklad výpadok elektrickej energie, zásah blesku a podobne), nemá používateľ nárok na vrátenie pomernej časti ceny za služby.
 2. Porucha zavinená zákazníkom

  Za zavinenú poruchu sa považuje:

  • ak zákazník akýmkoľvek spôsobom vo svojom počítači zmení nastavenia siete na iné hodnoty, než má pridelené Poskytovateľom,
  • ak pripojenie bude nefunkčné z dôvodu zavírenia počítača zákazníka počítačovým vírom,
  • ak zákazník nainštaluje alebo aktualizuje také programy, ktoré budú mať negatívny vplyv na prevádzku siete Poskytovateľa.

  V týchto prípadoch bude porucha odstránená na náklady zákazníka podľa cenníka služieb Poskytovateľa v čase hlásenia poruchy zákazníkom, resp. zistenia poruchy Poskytovateľom, resp. zákazník je povinný poruchu na svoje vlastné náklady odstrániť.

5. Porucha na zariadeniach patriacich zákazníkovi

Ak si zákazník zakúpil od Poskytovateľa sieťové zariadenia súvisiace s prevádzkou služby, má v záručnej dobe nárok na bezplatné odstránenie poruchy alebo výmenu chybného zariadenia v servisnom stredisku prevádzkovateľa. Záručná doba na zariadenia vo vlastníctve zákazníkov zakúpené u Poskytovateľa je 2 roky odo dňa zakúpenia. Ak si želá používateľ odstránenie poruchy v mieste inštalácie zariadenia bude mu tento výjazd v každom prípade účtovaný podľa aktuálneho cenníka.

6. Výjazd servisného technika

V prípade, že je možné poruchu odstrániť na diaľku bez toho, aby technik musel uskutočniť výjazd do bytu zákazníka, alebo do lokálneho uzla, ale zákazník aj napriek tomu žiada o výjazd do bytu, bude mu tento výjazd v každom prípade účtovaný podľa aktuálneho cenníka.

7. Reklamácie a lehoty na podanie a vybavenie reklamácie služieb

 • Používateľ je povinný podať reklamáciu v lehote 30 dní od zistenia nedostatku.
 • Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní od jej doručenia používateľom, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Výsledok prešetrenia je Poskytovateľ povinný oznámiť písomne.
 • V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa tovaru alebo služieb bolo ukončené, a používateľ nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže postupovať v rámci platnej legislatívy SR.
 • V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a používateľ nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.
 • V prípade uznania reklamácie tovaru ma používateľ právo na jedno z nasledujúcich plnení: opravu tovaru, výmenu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, a to všetko podľa okolností konkrétneho prípadu a v zmysle reklamačného poriadku a platnej legislatívy.
 • V prípade uznania reklamácie elektronických komunikačných služieb má používateľ v zmysle platnej legislatívy právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinil a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného Poskytovateľom. Toto právo musí uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

8. Mimosúdne riešenie sporov

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú záujem riešiť prípadné spory s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t. j. vzájomnou dohodou.

Účastník môže predložiť úradu spor s podnikom, ktorý poskytuje siete alebo služby, v oblasti upravenej podľa § 75 tohto zákona, a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.

Tento reklamačný poriadok platí od 1.1.2016.

PLAYMAX s.r.o.

 

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 52,3 kB)

« Späť

zverejnené: 18.07.2017 | aktualizované: 30.03.2024 | počet zobrazení: 3980

PLAYMAX, s.r.o.
adresa: Stred 52, 017 01  Považská Bystrica
telefón: Helpdesk: 0918 507 266Office: 0915 457 088

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.

Cookies

počet prístupov od 13.02.2017: 172011
počet prístupov dnes: 105