Internet » Všeobecné obchodné podmienky

Webmail

Prihlásenie do služby PlayMAXmail

Zákaznícka linka

0915 457 088

Helpdesk

0918 507 266

Všeobecné obchodné podmienky

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 188,3 kB)

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť PLAYMAX s.r.o., IČO: 44 636 849, so sídlom: Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21357/R, e-mail: obchod@playmax.sk, tel.: 0915 457 088 (ďalej len „Podnik“), je podnikom oprávneným poskytovať elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) a v rozsahu všeobecného povolenia vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
 2. Spoločnosť SledovanieTV.sk s­.r.o., IČO: 47 374 063, so sídlom: Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 91580/B (ďalej len „Prevádzkovateľ retransmisie“), je podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/339 oprávnená vykonávať hospodársku činnosť v oblasti poskytovania retransmisie na celom území Slovenskej republiky. Podnik sa na základe zmluvy o partnerstve s Prevádzkovateľom retransmisie zaviazal sprístupniť svojim Účastníkom, resp. umožniť svojim Účastníkom prijímať káblovú televíziu alebo inú formu televízneho a rozhlasového vysielania v digitálnej kvalite s využitím káblovej televízie alebo technológie IPTV prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete Podniku (ďalej len „Služba Sledovanie TV“). Uvedené sa aplikuje iba pri Účastníkoch, ktorým Podnik poskytuje Služby prostredníctvom optickej formy Siete.
 3. Podnik vydáva v súlade s § 84 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby prístupu k internetu (ďalej len „VOP“).

II. Definície základných pojmov

 1. Účastník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Podnikom Zmluvu, v ktorej je uvedené, že jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.
 2. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jednoznačným spôsobom prejavila záujem o uzatvorenie Zmluvy s Podnikom.
 3. Zmluva je zmluva o poskytovaní služieb podľa § 84 Zákona o elektronických komunikáciách, uzatvorená medzi Podnikom a Účastníkom, predmetom ktorej je záväzok Podniku zabezpečiť Zriadenie pripojenia a poskytovať Službu Účastníkovi, ako aj previesť vlastnícke právo k Zariadeniu z Podniku na Účastníka na jednej strane, a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku cenu za Zriadenie pripojenia, poskytovanie Služby a prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu dohodnutú v Zmluve a/alebo Cenníku na druhej strane, a to všetko za podmienok, stanovených touto zmluvou a VOP.
 4. Služba je verejne dostupná elektronická komunikačná služba prístupu k internetu a prípadne ďalšie doplnkové služby, ktorých konkrétny rozsah a podmienky sú uvedené v Zmluve a v jej neoddeliteľných súčastiach.
 5. Cenník je sadzobník cien za Zriadenie pripojenia, poskytovanie Služby a prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka, vydaný Podnikom.
 6. Faktúra je daňový doklad vystavený Podnikom Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky za účelom zaplatenia ceny za Zriadenie pripojenia, poskytovanie Služby alebo jej časti, prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku Účastníka voči Podniku.
 7. Sieť je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, prepájacích, smerovacích zariadení a iných prostriedkov umožňujúcich prenos signálov a informácií vo forme obrazu, zvuku alebo dát, prevádzkovaná Podnikom a využívaná Podnikom pri poskytovaní Služby.
 8. Zariadenie je technické zariadenie pripojené priamo alebo nepriamo ku koncovému bodu Siete, určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním Služby, cez ktoré sa Účastník pripája prostredníctvom Podniku na Sieť Internet. Bez pripojenia Zariadenia k Sieti nie je možné užívanie Služieb, pričom Účastník je povinný použiť len Zariadenie typu a značky, odsúhlasené a nakonfigurované Podnikom. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Podnik poskytne Zariadenie Účastníkovi a prevedie na neho vlastnícke právo k nemu po zaplatení príslušných zriaďovacích poplatkov v zmysle Cenníka. Záručná doba na Zariadenie kúpené od Podniku vo vlastníctve Účastníka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Zariadenia Účastníkom.
 9. Zriadenie pripojenia je súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje Podnik a po vykonaní ktorých je možné pripojiť Zariadenie ku koncovému bodu Siete v Mieste inštalácie.
 10. Miesto inštalácie je miesto, v ktorom bude umiestnené Zariadenie, ako aj miesto umiestnenia koncového bodu Siete a poskytovania Služby.
 11. Preberací protokol je písomný dokument, na základe ktorého Účastník potvrdí začatie poskytovania Služby a podpisom ktorého začína plynúť prvý deň príslušného fakturačného obdobia, pričom uvedené môže byť zrealizované aj prostredníctvom dodacieho listu, obsahujúceho jednotlivé položky vo vzťahu k Zriadeniu pripojenia.
 12. Sieť Internet je celosvetová počítačová sieť, umožňujúca jej užívateľom komunikovať medzi sebou, používať technické, programové a informačné zdroje iných výpočtových systémov zapojených do Internetu, riadiacich sa množinou komunikačných protokolov TCP/IP.
 13. Porucha je stav, ktorý znemožňuje používanie Služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, a na obnovenie ktorých je potrebné vykonať technický zásah alebo prevádzkové opatrenia zo strany Podniku. Za poruchu sa nepovažuje prerušenie dodávky elektrickej energie na strane Účastníka.
 14. Zhrnutie Zmluvy je dokument podľa § 84 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2243 zo 17. decembra 2019.
 15. Informácie sú informácie podľa § 84 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách.
 16. Mikropodnik je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako desať osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma je najviac jeden milión eur.
 17. Malý podnik je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako dvadsať osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma je najviac dva milióny eur.
 18. Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá má podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov postavenie neziskovej organizácie.
 19. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 20. Trvanlivý nosič je podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 21. GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 22. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 23. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.
 24. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pre účely VOP ide najmä o Záujemcu, Účastníka a osoby oprávnené konať v ich mene.
 25. Prípad platobnej neschopnosti Účastníka je výskyt ktorejkoľvek z nasledovných udalostí za predpokladu, že príslušné rozhodnutia súdu sú platné a účinné: (i) vstup Účastníka do likvidácie; alebo (ii) súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku Účastníka; alebo (iii) súd vyhlási konkurz na majetok Účastníka alebo úpadok Účastníka; alebo (iv) súd rozhodne o povolení reštrukturalizácie vo vzťahu k Účastníkovi, alebo (v) je vymenovaný správca konkurznej podstaty; alebo (vi) je prijaté uznesenie o dobrovoľnej či nedobrovoľnej likvidácii Účastníka, ktoré je plne platné a účinné.
 26. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť, vylučujúca zodpovednosť v zmysle právnych predpisov, najmä havárie, živelné pohromy, zemetrasenia a iné poveternostné vplyvy alebo prírodné katastrofy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, vojny, teroristické útoky, hackerské útoky, epidémie alebo iné prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle Podniku a/alebo Účastníka a bránia im v splnení ich povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Podnik a/alebo Účastník takúto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase vzniku záväzku Podniku a/alebo Účastník takúto prekážku predvídal.

III. Predmet a podmienky uzatvorenia zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Podniku zabezpečiť Zriadenie pripojenia a poskytovať Účastníkovi počas trvania Zmluvy Službu, ako aj previesť vlastnícke právo k Zariadeniu z Podniku na Účastníka na jednej strane, a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku cenu za Zriadenie pripojenia, poskytovanie Služby a prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu dohodnutú v Zmluve a/alebo Cenníku na druhej strane, a to všetko za podmienok, stanovených Zmluvou a VOP.
 2. Zmluva sa uzatvára písomne na základe žiadosti Záujemcu alebo na základe ponuky Podniku. Na tento účel môže Účastníka využiť aj formulár, zverejnený na webovej stránke Podniku www.playmax.sk.
 3. Podnik uzatvorí Zmluvu s každým Záujemcom, ktorý prejaví záujem o poskytovanie Služieb a požiada o uzatvorenie Zmluvy, ak pristúpi na podmienky Zmluvy a ak preukáže predložením príslušných dokladov svoju právnu subjektivitu, oprávnenie osôb podpisujúcich Zmluvu zaväzovať ho v rozsahu podľa Zmluvy a prípadne aj ďalšie skutočnosti, požadované Podnikom v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách a inými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Podnik má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, ak:
  1. poskytovanie Služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov;
  2. Záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu preto, že je dlžníkom Podniku alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu;
  3. Záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy.
 5. Ak Záujemca nie je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti a vnútorného rozvodu (ak Podnik nie je ich vlastníkom alebo správcom) potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby, je možné uzatvoriť Zmluvu len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas príslušného vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov s ich využitím na požadovanú Službu.
 6. Podnik má právo požadovať od Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu na účely overenia poskytnutých údajov pri uzatváraní Zmluvy preukázanie totožnosti predložením občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb získavať údaje v rozsahu – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť, dátum vydania a skončenia platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, a to kopírovaním, skenovaním, odčítaním elektronickými prostriedkami aj z elektronického čipu alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií.
 7. Pred uzatvorením Zmluvy je Podnik oprávnený požadovať od Záujemcu alebo Účastníka, ktorý žiada priznanie práv pre Mikropodniky, Malé podniky a Neziskové organizácie, predloženie čestného vyhlásenia o splnení podmienok pre priznanie statusu Mikropodniku, Malého podniku alebo Neziskovej organizácie a v prípade dôvodných pochybností Podniku o pravdivosti takéhoto vyhlásenia predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť čestného vyhlásenia.
 8. Predložený návrh Zmluvy podpisuje Záujemca sám, alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa originálom alebo kópiou rozhodnutia príslušného orgánu. V mene právnickej osoby návrh Zmluvy podpíše štatutárny orgán zapísaný v obchodnom alebo inom zákonom určenom registri alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.
 9. Podnik poskytuje iné verejne dostupné služby ako služby komunikácie stroj – stroj (M2M), a preto je podľa § 84 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách povinný poskytnúť Spotrebiteľom bezplatne Zhrnutie zmluvy. Takéto Zhrnutie zmluvy je Podnik povinný poskytnúť bezplatne aj Záujemcovi, ktorým je Mikropodnik, Malý podnik alebo Nezisková organizácia, ibaže by výslovne súhlasil, že Zhrnutie zmluvy mu nebude poskytnuté.
 10. Podnik je povinný poskytnúť subjektom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP Zhrnutie zmluvy pred uzatvorením Zmluvy, a to aj v prípade, ak sa Zmluva uzatvára na diaľku podľa osobitného predpisu. Ak z dôvodu technickej nemožnosti nie je možné poskytnúť Zhrnutie zmluvy pred uzatvorením Zmluvy, poskytne ho Podnik Účastníkovi podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP bezodkladne po jej uzatvorení, pričom Zmluva je platná až dňom, kedy Účastník podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP preukázateľne potvrdí Podniku po doručení Zhrnutia zmluvy svoj súhlas s uzatvorením Zmluvy.
 11. Keďže Podnik poskytuje iné verejne dostupné služby ako služby komunikácie stroj-stroj (M2M), je povinný poskytnúť Účastníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, predtým, ako bude viazaný Zmluvou, či akoukoľvek súvisiacou ponukou, Informácie. Informácie je Podnik povinný poskytnúť aj Záujemcovi, ktorým je Mikropodnik, Malý podnik alebo Nezisková organizácia, a to predtým, ako bude viazaný Zmluvou, či akoukoľvek súvisiacou ponukou, ibaže by výslovne súhlasil s tým, že Informácie alebo ich časť mu nebudú poskytnuté.
 12. Informácie musia byť jasné a zrozumiteľné a poskytnuté na Trvanlivom nosiči. Ak poskytnutie Informácií na Trvanlivom nosiči nie je uskutočniteľné, Podnik sprístupní Informácie v ľahko dostupnom dokumente v elektronickej podobe, ktorý je možné stiahnuť. Podnik je pri poskytovaní Informácií povinný výslovne upozorniť Účastníka predtým, ako bude viazaný Zmluvou, či akoukoľvek súvisiacou ponukou, na dostupnosť dokumentu v elektronickej podobe, ktorý je možné stiahnuť, a dôležitosť jeho získania a uchovania takýmto Účastníkom na účely dokumentácie, budúceho odkazovania na predmetný dokument a jeho nezmenenej reprodukcie. Informácie sú dostupné na webovej stránke Podniku www.playmax.sk.
 13. Zhrnutie zmluvy a Informácie sa po uzatvorení Zmluvy medzi Podnikom a Účastníkom, ktorý je Spotrebiteľom, Mikropodnikom, Malým podnikom alebo Neziskovou organizáciou, stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou vrátane VOP a Cenníka.
 14. Podnik zabezpečí Zriadenie pripojenia pre Účastníka v lehote v závislosti od jeho technickej uskutočniteľnosti a riadneho poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Účastníka vrátane zabezpečenia príslušných súhlasov a povolení Účastníkom, ak sú tieto k Zriadeniu pripojenia potrebné.
 15. Podnik sprístupní Službu Účastníkovi dňom podpisu Preberacieho protokolu. Ak Účastník bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, Služba sa považuje za zriadenú doručením oznámenia Podniku o sprístupnení Služby.

IV. Cena služby a platobné podmienky

 1. Sadzby cien a poplatkov za Zriadenie pripojenia, poskytovanie Služieb a jednotlivých plnení tvoriacich súčasť Služieb alebo plnení poskytovaných v súvislosti so Službami, ako aj prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka sú obsiahnuté v platnom Cenníku.
 2. Podnik je oprávnený zmeniť cenu Služieb, pričom je povinný Účastníka s touto zmenou oboznámiť podľa Zákona o elektronických komunikáciách.
 3. Podnik je oprávnený jednostranne poskytnúť Účastníkom dočasnú alebo aj trvalú zľavu z ceny Služieb alebo z cien jednotlivých plnení oproti cenám podľa Cenníku, ako aj jednostranne rozhodnúť o zrušení takejto zľavy.
 4. Podnik sa zaväzuje poskytovať Službu Účastníkovi počas prvého mesiaca poskytovania Služby bezplatne.
 5. Cena za Službu bude Účastníkovi vyúčtovaná vo forme predplatného na vopred stanovené obdobie v trvaní 3 mesiacov počítaného podľa príslušných kalendárnych štvrťrokov.
 6. Lehota splatnosti Faktúry je 15. kalendárny deň po začatí plynutia obdobia, špecifikovaného v bode 5. tohto článku VOP, ak Podnik neurčí inú lehotu splatnosti v Zmluve alebo priamo vo Faktúre.
 7. Za Službu poskytovanú kratšie po začatí jej poskytovania, ako je obdobie, špecifikované v bode 5. tohto článku VOP, sa účtuje alikvótna čiastka príslušnej ceny Služby. Podnik v takomto prípade vystaví Faktúru s 14 – dňovou splatnosťou Účastníkovi v mesiaci nasledujúcom po období, špecifikovanom v bode 4. tohto článku VOP, ak Podnik neurčí inú lehotu splatnosti v Zmluve alebo priamo vo Faktúre.
 8. Cenu za Zriadenie pripojenia vrátane všetkých súvisiacich poplatkov ako aj prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka je Účastník povinný uhradiť Podniku zvlášť na základe vystavenej Faktúry so 7 – dňovou splatnosťou, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, pričom na úhradu vyššie uvedenej ceny je Podnik oprávnený ihneď po Zriadení pripojenia a dodaní Zariadenia Účastníkovi.
 9. Účastník je povinný pri úhrade ceny Služieb použiť variabilný symbol, čiastku a číslo bankového účtu uvedené na Faktúre. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné úhradu priradiť a táto sa nepovažuje za riadne a včas uhradenú.
 10. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušných peňažných prostriedkov na bankový účet Podniku, uvedený v záhlaví Zmluvy a/alebo vo Faktúre.
 11. Účastník má na výber, či Faktúra bude vystavená v listinnej alebo elektronickej forme, pričom tento výber bude špecifikovaný v Zmluve. V prípade, že si Účastník zvolí elektronickú formu vystavovania Faktúr, udeľuje týmto podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlas na to, aby mu Podnik vyúčtovával Služby Faktúrou vystavenou výlučne v elektronickej forme a berie na vedomie, že Podnik nie je povinný zasielať Faktúry v listinnej forme, ak nie je ďalej uvedené inak. V prípade elektronickej formy Faktúry sa táto považuje za doručenú Účastníkovi jej odoslaním zo strany Podniku na e-mail Účastníka, uvedený v Zmluve.
 12. Podnik má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania až do jej zaplatenia, ak je Účastníkom právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie; inak v zákonom stanovenej výške. V prípade, že platná právna úprava stanoví vyššie úroky z omeškania, ako sú dohodnuté v tomto bode, má Podnik nárok na úroky z omeškania v takejto zákonnej výške.
 13. Podnik môže písomne doručením upomienky na adresu Účastníka, uvedenú v Zmluve, výzvou cez sieť PLAYMAX, formou SMS odoslanou na telefónne číslo Účastníka, uvedené v Zmluve, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu Účastníka, uvedenú v Zmluve, upozorniť Účastníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak Účastník neuhradil cenu Služieb vyúčtovanú Faktúrou riadne a včas, pričom Podnik je oprávnený si účtovať za zaslanie takejto upomienky voči Účastníkovi poplatok vo výške, stanovenej v Cenníku. Podnik môže spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy Účastníka upozorniť aj opakovane, ak Účastník neuhradí cenu Služieb vyúčtovanú Faktúrou ani na základe predchádzajúceho upozornenia zo strany Podniku.
 14. Ak je napriek písomnej výzve Účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku, môže Podnik postúpiť svoju peňažnú pohľadávku inej osobe aj bez súhlasu Účastníka.
 15. V prípade neposkytovania Služby zavinenej Podnikom má Účastník právo na pomerné zníženie výšky ceny Služby, za predpokladu, že si Účastník právo na vrátenie pomernej časti ceny za neposkytovanie Služby uplatní postupom a v lehotách uvedených v článku X. bode 8. VOP. Za začiatok prerušenia Služby sa považuje moment ohlásenia a overenia Poruchy. Za koniec prerušenia Služby sa považuje moment obnovenia Služby. Ak si Účastník uplatní právo v súlade s prvou vetou tohto bodu Zmluvy, o predmetnú pomernú časť ceny za neposkytovanie Služby bude ponížená cena Služby v najbližšom fakturačnom období v súlade s bodom 5. tohto článku Zmluvy po uplatnení si dotknutého práva Účastníkom, v prípade zániku Zmluvy bude Podnik postupovať obdobne, ako pri bode 16. tohto článku Zmluvy.
 16. Pomerná časť ceny Služby, uhradenej Účastníkom na obdobie, počas ktorého Účastník po zániku Zmluvy už Službu nevyužíval, bude Účastníkovi vrátená v lehote najneskôr 15 kalendárnych dní po uplynutí obdobia, na ktoré bola predmetná cena Služby uhradená, a to prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet, ktorý bol naposledy použitý pri úhrade ceny Služby zo strany Účastníka.
 17. V prípade ukončenia Zmluvy sú cena za Zriadenie pripojenia, cena Zariadenia a iné jednorazové platby podľa Cenníka nevratné.
 18. Zánik Zmluvy nemá vplyv na právo Podniku na zaplatenie jej pohľadávok voči Účastníkovi vzniknutých v súvislosti so Zmluvou.
 19. Podnik je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy voči pohľadávkam Účastníka, a to jednostranným započítaním.

V. Práva a povinnosti podniku

 1. Podnik má právo najmä:
  1. na úhradu za Zriadenie pripojenia, poskytnutú Službu, prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka a iné plnenia v súlade s VOP, Zmluvou a Cenníkom, ku ktorým sa Účastník zaviazal;
  2. na náhradu škody spôsobenej na Sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve Podniku (v prípade, ak Sieť a/alebo príslušné verejné telekomunikačné zariadenie je vo vlastníctve zmluvného partnera Podniku, nárok na náhradu škody vzniká tomuto zmluvnému partnerovi Podniku);
  3. odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, ak:
   1. poskytovanie Služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov,
   2. Záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu preto, že je dlžníkom Podniku alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,
   3. Záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy;
  4. dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby z dôvodu:
   1. jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
   2. nezaplatenia splatnej sumy za Službu v lehote upravenej v Zmluve, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo
   3. podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany Účastníka, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení;
   4. písomnej požiadavky Účastníka, a to v trvaní maximálne po dobu 6 kalendárnych mesiacov neprerušene, pokiaľ Účastník nevyužíva Službu s Dobou viazanosti;
  5. overiť si zákonným spôsobom pri uzatváraní Zmluvy s Účastníkom jeho identifikačné údaje, ako aj doklady, ktoré Účastník za účelom preukázania ich správnosti predložil, resp. identifikačné údaje a doklady osoby oprávnenej konať za Účastníka; Podnik je oprávnený vyhotoviť si kópiu jeho dokladu totožnosti, skenovať ho, odčítať údaje z neho elektronickými prostriedkami z elektronického čipu alebo inak ho zaznamenať na nosič informácií;
  6. požadovať od Záujemcu alebo Účastníka, ktorý žiada priznanie práv ustanovených Zákonom o elektronických komunikáciách pre Mikropodniky, Malé podniky a Neziskové organizácie, predloženie čestného vyhlásenia o splnení podmienok pre priznanie statusu Mikropodniku, Malého podniku alebo Neziskovej organizácie, a v prípade dôvodných pochybností Podniku o pravdivosti takéhoto vyhlásenia predloženie dokladov preukazujúcich jeho pravdivosť;
  7. požadovať od Záujemcu súhlas príslušného vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov (ak Podnik nie je ich vlastníkom alebo správcom) s ich využitím na požadovanú Službu, ak Záujemca nie je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti a vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby;
  8. potrebnú súčinnosť zo strany Účastníka;
  9. uskutočniť také zmeny v Sieti, ktoré nemajú za následok trvalé podstatné zníženie kvality Služby;
  10. zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany Účastníka a/alebo Siete, a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné náklady pre Účastníka;
  11. udržiavať Sieť v stave vyžadovanom príslušnými technickými normami Slovenskej republiky;
  12. bezodplatne odstraňovať Poruchy vzniknuté bez zavinenia Účastníka v súlade s týmito VOP;
  13. počas krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu zabezpečovať prevádzkovanie a poskytovanie Siete a Služby, ak je to technicky uskutočniteľné, v súlade s osobitným predpisom.
 2. Ak je napriek písomnej výzve Podniku Účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Podniku, môže Podnik postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Účastníka. Toto právo Podnik nemôže uplatniť, ak Účastník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil Podniku omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je Podnik povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
 3. Podnik nenesie zodpovednosť za poskytovanú Službu alebo Zariadenie v prípade, ak Účastník použil Zariadenie v rozpore s návodom alebo požiadal o servis, opravu, montáž, premiestnenie, výmenu alebo zapojenie Zariadenia iný subjekt ako Podnik, alebo ak Účastník vykonal inštaláciu Zariadenia sám.
 4. Podnik je povinný najmä:
  1. uzatvoriť Zmluvu s každým Záujemcom o poskytovanie Služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa bodu 1. písmena c) tohto článku VOP;
  2. pri uzatvorení Zmluvy získavať údaje Účastníka a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách;
  3. poskytnúť Zriadenie pripojenia Účastníkovi, poskytovať Účastníkovi Službu v dohodnutom mieste, rozsahu a kvalite, a previesť vlastnícke právo k Zariadeniu na Účastníka za podmienok, stanovených Zmluvou a VOP;
  4. poskytnúť Zhrnutie zmluvy podľa článku III. bodov 9. a 10. VOP;
  5. poskytnúť Informácie podľa článku III. bodov 11. a 12. VOP;
  6. oznámiť Účastníkovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania Služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby Siete, a to elektronickou poštou alebo zverejnením na internetovej stránke www.playmax.sk;
  7. plniť povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov fyzických osôb v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov;
  8. oznámiť Účastníkovi na Trvanlivom nosiči jasným a zrozumiteľným spôsobom najmenej jeden mesiac vopred každú zmenu VOP a/alebo Cenníka s výnimkou prípadov podľa článku VII. bodu 13. písmena a) VOP, a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od Zmluvy bez sankcií s výnimkou prípadov podľa článku VII. bodu 13. písmena a) VOP, ak Účastník túto zmenu neakceptuje. Splnením tejto povinnosti je aj oznámenie predmetnej zmeny SMS správou s informáciou, kde Účastník nájde informácie o zmene VOP a/alebo Cenníka v prípadoch, ak je to odôvodnené;
  9. neuplatňovať voči Účastníkom odlišné požiadavky ani ukladať Účastníkom rozdielne podmienky týkajúce sa prístupu k Sieti alebo k Službe alebo ich využívania na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta usadenia Účastníkov s výnimkou podľa § 82 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách;
  10. zabezpečiť pre Účastníkov so zdravotným postihnutím možnosť prístupu k Službám rovnocenným so Službami, ktoré využíva väčšina Účastníkov, vrátane informácií uvádzaných v Zmluvách podľa § 84 Zákona o elektronických komunikáciách.

VI. Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník má právo na:
  1. Zriadenie pripojenia, poskytovanie Služby a prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka za podmienok, uvedených v Zmluve, VOP a Cenníku;
  2. bezplatné odstránenie Porúch v poskytovaní Služby, ktoré nezavinil;
  3. vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby zavineného Podnikom, pričom toto právo možno uplatniť najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby;
  4. prehľadné vyúčtovanie ceny poskytovanej Služby;
  5. zmenu podniku poskytujúceho službu prístupu do Siete Internet za podmienok stanovených Zákonom o elektronických komunikáciách a jeho vykonávacími predpismi;
  6. kompenzáciu, ak Podnik počas procesu zmeny podniku spôsobil oneskorenie zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu do Siete Internet alebo zmeny vykonanej proti vôli Účastníka, pri zneužití procesu zmeny a nedodržaní podmienok súvisiacich so zmenou podniku poskytujúceho službu prístupu do Siete Internet;
  7. požiadať o dočasné prerušenie poskytovania Služby v súlade s článkom V. bodom 1. písmena d) ods. iv. VOP;
  8. na poskytnutie Zhrnutia zmluvy podľa článku III. bodov 9. a 10. VOP;
  9. na poskytnutie Informácií podľa článku III. bodov 11. a 12. VOP.
 2. Účastník sa zaväzuje užívať Službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu Služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku. Účastník nie je oprávnený najmä zdieľať Službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe. Účastník je oprávnený umožniť blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) bezplatné využívanie Služby.
 3. Účastník berie na vedomie, že Podnik sa na základe zmluvy o partnerstve s Prevádzkovateľom retransmisie zaviazal sprístupniť svojim Účastníkom, resp. umožniť svojim Účastníkom prijímať Službu Sledovanie TV prostredníctvom Siete Podniku. Uvedené sa aplikuje iba pri Účastníkoch, ktorým Podnik poskytuje Služby prostredníctvom optickej formy Siete. Účastník ďalej berie na vedomie, že poskytovateľom Služby Sledovanie TV je Prevádzkovateľ retransmisie, poskytovanie Služby Sledovanie TV je šírené pod značkou SledovanieTV.sk a poskytovanie Služby Sledovanie TV sa riadi všeobecnými podmienkami Prevádzkovateľa retransmisie.
 4. Účastník je povinný najmä:
  1. používať Službu v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, so Zmluvou a VOP;
  2. riadne a včas platiť za poskytnuté Zriadenie pripojenia, Službu a prevod vlastníckeho práva k Zariadeniu z Podniku na Účastníka podľa Zmluvy, VOP a Cenníka, a ak to povaha Služby umožňuje, až na základe predloženej Faktúry;
  3. používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky podľa osobitných predpisov;
  4. predložiť súhlas príslušného vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov (ak Podnik nie je ich vlastníkom alebo správcom) s ich využitím na požadovanú Službu, ak Účastník nie je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti a vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby;
  5. v prípade, ak žiada priznanie práv pre Mikropodniky, Malé podniky alebo Neziskové organizácie, predložiť Podniku čestné vyhlásenie o splnení podmienok pre priznanie statusu Mikropodniku, Malého podniku alebo Neziskovej organizácie, a to pri uzatvorení Zmluvy alebo počas jej trvania a v prípade dôvodných pochybností Podniku o pravdivosti takéhoto vyhlásenia predložiť doklady preukazujúce jeho pravdivosť; to platí aj pre Záujemcu o uzatvorenie Zmluvy;
  6. oznamovať Podniku bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných na vzájomnú komunikáciu a plnenie Zmluvy;
  7. zdržať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie Služby ani neumožniť svojim konaním takéto konanie tretej osobe;
  8. predchádzať škodám na Sieti a zariadeniach Podniku;
  9. poskytovať Podniku potrebnú súčinnosť za účelom plnenia podľa Zmluvy a VOP;
  10. umožniť Podniku vykonanie prác súvisiacich s poskytovaním Služby, najmä odstránenie Porúch, opravu, úpravu, montáž, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu, premiestnenie, revíziu, meranie alebo demontáž technických zariadení v priestoroch Miesta inštalácie, i v ostatných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza príslušné technické zariadenie, ak je to nevyhnutné, vždy za prítomnosti Účastníka alebo ním poverenej osoby;
  11. používať dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete zo strany Podniku;
  12. informovať Podnik o Poruche bez zbytočného odkladu;
  13. nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do zariadení Podniku, pokiaľ k tomuto nie je priamo vyzvaný osobou oprávnenou konať v mene Podniku;
  14. zabrániť šíreniu počítačových vírusov akéhokoľvek druhu, prenikaniu cez Sieť do iných systémov a služieb poskytovaných v Sieti Internet, než na ktoré je oprávnený prevádzkovateľom príslušnej služby;
  15. dbať o utajenie prístupových hesiel, pridelených Podnikom Účastníkovi za účelom využívania Služby, a chrániť ich pred zneužitím tretími osobami, pričom Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkovi zneužitím prístupových hesiel tretími osobami;
  16. zabezpečiť na vlastné náklady prípravu Miesta inštalácie a všetky príslušné povolenia s tým súvisiace;
  17. zachovávať telekomunikačné tajomstvo podľa Zákona o elektronických komunikáciách.
 5. Účastník nie je oprávnený previesť akékoľvek práva vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku.

VII. Trvanie a ukončenie zmluvy

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pokiaľ Zákon o elektronických komunikáciách neustanovuje inak.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
 3. Podnik a Účastník sa môžu v Zmluve dohodnúť, že aj keď bola Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, Služba bude poskytovaná počas doby určitej, prípadne že Službu sa Účastník zaviaže využívať aspoň počas určitého minimálneho obdobia (ďalej len „Doba viazanosti“). Ak sa Účastník, ktorý je Spotrebiteľom, zaviaže využívať Službu počas Doby viazanosti, nesmie Doba viazanosti pri prvom uzatvorení Zmluvy presiahnuť 24 mesiacov. Ustanovenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP sa vzťahuje aj na Mikropodnik, Malý podnik alebo Neziskovú organizáciu okrem prípadu, ak sa výslovne vzdali uplatnenia tohto ustanovenia.
 4. Zmluvu zaniká:
  1. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená;
  2. dohodou zmluvných strán;
  3. výpoveďou;
  4. odstúpením od Zmluvy;
  5. na základe iného úkonu alebo právnej skutočnosti, s ktorými právne predpisy, ustanovenia Zmluvy alebo VOP spájajú jej zánik.
 5. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodu, podpísanou oboma zmluvnými stranami.
 6. Zmluva uzatvorená na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú nie je Účastník oprávnený vypovedať, pokiaľ nebolo v Zmluve uvedené inak.
 7. Účastník má právo kedykoľvek vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Účastník je oprávnený Zmluvu vypovedať písomne doručením výpovede na adresu Podniku, uvedenú v záhlaví Zmluvy a týchto VOP, alebo elektronicky prostredníctvom svojej e-mailovej adresy, uvedenej v Zmluve, doručením výpovede na e-mailovú adresu Podniku, uvedenú v záhlaví Zmluvy a týchto VOP.
 8. Podnik má právo kedykoľvek vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
 9. Podnik je oprávnený Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú písomne vypovedať, ak:
  1. ďalej nemôže poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby;
  2. z dôvodu modernizácie Služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby podľa uzatvorenej Zmluvy.
 10. Podnik je oprávnený Zmluvu vypovedať písomne doručením výpovede na adresu Účastníka, uvedenú v Zmluve, alebo elektronicky prostredníctvom svojej e-mailovej adresy, uvedenej v záhlaví Zmluvy a týchto VOP, odoslaním výpovede na e-mailovú adresu Účastníka, uvedenú v Zmluve.
 11. Podnik môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník:
  1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia Siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
  2. nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
  3. pripojí na Sieť Podniku zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Podniku zariadenie neodpojí;
  4. opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Podniku kontrolu jej používania;
  5. opakovane porušuje podmienky Zmluvy alebo ak podstatne poruší podmienky Zmluvy, pričom podstatným porušením podmienok Zmluvy je zneužitie Služby spočívajúce v umožnení využívania Služby v rozpore s jej určením alebo prekonanie alebo pokus o prekonanie prostriedkov slúžiacich na kontrolu prijímania Služby oprávnenými subjektmi;
  6. sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy Podniku;
  7. v Prípade platobnej neschopnosti Účastníka.
 12. Odstúpenie zo strany Podniku je účinné dňom jeho doručenia v písomnej forme na adresu Účastníka, uvedenú v Zmluve. Odstúpenie zo strany Podniku je tiež účinné dňom jeho odoslania v elektronickej forme na e-mailovú adresu Účastníka, uvedenú v Zmluve.
 13. Účastník môže odstúpiť od Zmluvy bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady, ak:
  1. pri zmene Zmluvy, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia predmetnej zmeny, ktorá bola Účastníkovi oznámená v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách; Účastník však nemá právo odstúpiť od Zmluvy, ak sú jej zmeny výhradne v prospech Účastníka, sú výlučne administratívneho charakteru, nemajú negatívny vplyv na Účastníka, alebo vyplývajú z osobitného predpisu.
  2. Podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, pričom Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Účastníka, ak porušenie povinností Podniku stále pretrváva.
  3. ak mu Podnik neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie alebo opakovanej reklamácie podľa § 91 Zákona o elektronických komunikáciách, pričom Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku reklamácie alebo opakovanej reklamácie podľa § 91 Zákona o elektronických komunikáciách.
 14. Odstúpenie zo strany spoločnosti Účastníka je účinné dňom jeho doručenia Podniku, pričom Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomne doručením odstúpenia na adresu Podniku, uvedenú v záhlaví Zmluvy a týchto VOP, alebo elektronicky prostredníctvom svojej e-mailovej adresy, uvedenej v Zmluve, doručením odstúpenia na e-mailovú adresu Podniku, uvedenú v záhlaví Zmluvy a týchto VOP.

VIII. Zodpovednosť za škodu

 1. Podnik a Účastník, ktorý je Spotrebiteľom, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy, VOP, Zákona o elektronických komunikáciách a ostatných právnych predpisov, ibaže by preukázali, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Žiadne ustanovenie Zmluvy neznamená obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti Podniku za konanie alebo opomenutie Podniku, ktorým bola Spotrebiteľovi spôsobená smrť alebo ujma na zdraví.
 2. Podnik a Účastník, ktorý nie je Spotrebiteľom, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy, VOP, Zákona o elektronických komunikáciách a ostatných právnych predpisov, ibaže by preukázali, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Podnik vo vzťahu k Účastníkovi v takomto prípade nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. Zodpovednosť Podniku za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia, chybného poskytnutia Služby je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo chybného poskytnutia Služby.
 3. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 4. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú:
  1. obsahom prenášaných informácií a údajov, najmä ak ide o informácie a údaje poskytované v rámci služieb tretích strán;
  2. využitím služieb tretích strán sprístupnených v Sieti Podniku;
  3. v dôsledku nedovoleného, nevhodného alebo nesprávneho nastavenia alebo umiestnenia Služieb alebo zariadenia zo strany Účastníka;
  4. stratou, poškodením alebo zničením informácií, údajov alebo súborov prenášaných prostredníctvom Služieb zabezpečujúcich pripojenie do Siete Internet;
  5. použitím iného zariadenia, ktoré ruší prevádzku Siete alebo Služieb, alebo nebolo schválené na prevádzkovanie v rámci Slovenskej republiky, alebo nespĺňa štandardné technické parametre;
  6. prevádzkou rozvodov alebo zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve Podniku.
 5. Účastník ani Podnik nie sú zodpovední za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.

IX. Odstraňovanie porúch

 1. Účastník je povinný oznámiť Podniku každú Poruchu bez zbytočného odkladu po jej zistení a poskytnúť Podniku všetku potrebnú súčinnosť pri jej odstraňovaní.
 2. Účastník je oprávnený nahlásiť Poruchu aj prostredníctvom na to určených kontaktných údajov, zverejnených na webovej stránke www.playmax.sk.
 3. Podnik je zodpovedný za Poruchu len v prípadoch, keď bola Porucha spôsobená zavineným porušením povinností Podniku zo Zmluvy a/alebo VOP a/alebo príslušných právnych predpisov.
 4. V prípade, že nastane Porucha, za ktorej vznik je zodpovedný Podnik, je Podnik povinný odstrániť takúto Poruchu v čo najkratšom možnom čase na základe oznámenia Účastníka o Poruche. Táto povinnosť platí však len vtedy, ak odstránenie Poruchy spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách Podniku s tým, že v ostatných prípadoch určí Podnik primeranú lehotu podľa povahy danej Poruchy. Uvedená povinnosť neplatí napríklad vtedy, keď Porucha súvisí s poskytovaním služieb inými podnikmi alebo so sieťou či zariadeniami mimo Siete.
 5. Podnik je povinný Poruchu podľa bodu 3. tohto článku VOP odstrániť bezplatne a na svoje náklady.
 6. Účastník je zodpovedný najmä za Poruchu:
  1. ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy a/alebo VOP a/alebo príslušných právnych predpisov, alebo
  2. ktorá vznikla v dôsledku zneužitia poskytovanej Služby Účastníkom, alebo
  3. ktorá vznikla mimo Siete na strane Účastníka.
 7. V prípade, že za Poruchu je zodpovedný Účastník, Podnik Poruchu odstráni na základe žiadosti Účastníka a Účastník je povinný zaplatiť cenu servisného výjazdu, servisné práce, cenu materiálu a prípadne ďalšie súvisiace položky podľa Cenníka, a to na základe vystavenej Faktúry zo strany Podniku so 7 – dňovou splatnosťou, pokiaľ medzi zmluvnými stranami nie je dohodnuté inak.
 8. Ak Účastník protiprávne znemožňuje odstránenie Poruchy, ktorá sa týka viacerých účastníkov, Účastník je zodpovedný za všetky škody spôsobené Podniku v tejto súvislosti.
 9. Ak nie je Porucha odstránená kvôli prekážke na strane Účastníka, Podnik nie je v omeškaní so svojimi povinnosťami, pokiaľ nebude prekážka odstránená.
 10. Odstraňovanie Porúch je oprávnený vykonávať iba Podnik. Ak Podnik zistí, že do Siete bol vykonaný neoprávnený zásah a v jeho dôsledku bola spôsobená škoda Podniku, Účastník je povinný nahradiť túto škodu ako aj všetky náklady spojené s odstraňovaním Poruchy.
 11. Podnik nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu alebo škodu súvisiacu s poškodením alebo stratou dát Účastníka, ktorá vznikne počas odstraňovania Poruchy alebo zásahov Podniku do zariadení Podniku, uskutočnených na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

X. Reklamačný poriadok

 1. Účastník je oprávnený reklamovať správnosť ceny za poskytovanie Služby vyčíslenej vo Faktúre a vady poskytovanej Služby (z dôvodu Poruchy) v lehote tridsať dní odo dňa doručenia Faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo od zistenia nesúladu v cene predplatenej Služby, alebo vady poskytnutej Služby.
 2. V prípade, ak Účastník neuplatní svoje právo podľa bodu 1. tohto článku VOP v lehote stanovenej v bode 1. tohto článku VOP, tak márnym uplynutím tejto lehoty právo Účastníka podľa bodu 1. tohto článku VOP zanikne.
 3. Účastník môže reklamáciu podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatniť osobne v sídle Podniku na adrese, uvedenej v záhlaví VOP, písomne zaslaním reklamácie na adresu Podniku, uvedenú v záhlaví VOP, alebo telefonicky prostredníctvom na to určených kontaktných údajov, zverejnených na webovej stránke www.playmax.sk.
 4. V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo Zmluvy, a to najmä meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, alebo sídla, alebo miesta podnikania, IČO, číslo Zmluvy, ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať, čoho sa reklamácia týka, resp. jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať reklamovanú vadu, a to najmä uvedením jej prejavov a miesta výskytu vady, v prípade reklamovanej nesprávnosti ceny Služby aj uvedenie, v čom vidí Účastník nesprávnosť výpočtu.
 5. Podnik je povinný na Trvanlivom nosiči oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže Podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; Podnik je povinný o predĺžení informovať Účastníka na Trvanlivom nosiči pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Podnik odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Ak si Účastník zvolí spôsob, ktorým ho má Podnik informovať o spôsobe vybavenia reklamácie, Podnik mu oznámi vybavenie reklamácie týmto spôsobom; to platí aj pre oznámenie o predĺžení lehoty na prešetrenie reklamácie. Oznámenie o výsledku prešetrenia reklamácie obsahuje minimálne deň podania reklamácie, číslo reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie a označenie Podniku.
 6. Reklamácia vo veci prešetrenia Faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy ceny za poskytnuté Služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Podnik povinný umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť Účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
 7. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej Služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
 8. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny Služby za čas neposkytovania Služby zavineného Podnikom; toto právo si musí uplatniť v Podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby. Účastník má zároveň právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady, ak mu Podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v ustanovenej kvalite, a to do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Účastníka, ak porušenie povinností Podniku stále pretrváva.
 9. Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady, ak mu Podnik neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie alebo opakovanej reklamácie podľa § 91 Zákona o elektronických komunikáciách; Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku reklamácie alebo opakovanej reklamácie podľa § 91 Zákona o elektronických komunikáciách.
 10. Pokiaľ Účastník, ktorý je Spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Podnik vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Podnik porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na naňho so žiadosťou o nápravu. Ak Podnik na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny Služby, je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (https://www.teleoff.gov.sk/…enie-sporov/), v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/…h-sporov.soi) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.economy.gov.sk/…ych-sporov-1?…). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Účastník.
 11. Účastník ako Spotrebiteľ môže v prípadoch sporov, týkajúcich sa zmlúv uzatvorených na diaľku a zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov Podniku, na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Pokiaľ Účastník, ktorý nie je Spotrebiteľom, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, je oprávnený využiť mimosúdne riešenie sporov podľa § 127 Zákona o elektronických komunikáciách. Účastník je povinný predložiť návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia výsledku vybavenia reklamácie Účastníkovi alebo od márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie. Orgánom pre mimosúdne riešenie sporov je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
 13. Čo sa týka uplatnenia zodpovednosti za vady Zariadenia, ktoré bolo do vlastníckeho práva Účastníka prevedené zo strany Podniku, v prípade Účastníka, ktorý je Spotrebiteľom, podmienky a spôsob reklamácie upravuje § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na uplatnenie reklamácie sa primerane aplikuje bod 3. tohto článku Zmluvy.

XI. Telekomunikačné tajomstvo

 1. Predmetom telekomunikačného tajomstva sú v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách:
  1. obsah prenášaných správ;
  2. údaje komunikujúcej strany, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu ak sú spojené s údajmi podľa písmena a), c) alebo písmena d); predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname;
  3. prevádzkové údaje;
  4. lokalizačné údaje.
 2. Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní Siete a Služby, pri používaní Služby alebo náhodne alebo inak.
 3. Podnik je oprávnený sprístupniť predmet telekomunikačného tajomstva v prípadoch, v ktorých tak určuje Zákon o elektronických komunikáciách alebo iný právny predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR).

XII. Ochrana osobných údajov

 1. Podnik spracúva osobné údaje Účastníkov a prípadne aj ďalších Dotknutých osôb v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Tento článok VOP zároveň predstavuje splnenie informačnej povinnosti podľa článku 13 GDPR a § 19 Zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Identifikačné údaje Podniku sú uvedené v záhlaví VOP.
 4. Kontaktné údaje Podniku sú uvedené v bode 25. tohto článku VOP.
 5. Podnik spracúva výlučne bežné osobné údaje Dotknutých osôb.
 6. Podnik spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na účely, špecifikované v bodoch 7. a 8. tohto článku VOP.
 7. Podnik je v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a spracúvať údaje Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo/miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu/fyzickú osobu – podnikateľa; a e-mailová, adresu, ak ju má Účastník zriadenú.
 8. Podnik je ďalej oprávnený spracúvať prevádzkové údaje a lokalizačné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu Účastníka na účely prevádzky Siete, Služby alebo Siete a Služby; vyúčtovania poskytnutej Služby, fakturácie a preukázania nároku na úhradu za poskytnutú Službu pri vymáhaní pohľadávok; vybavovania otázok, sťažností a reklamácií Účastníkov; prevencie a odhaľovania bezpečnostných incidentov a protiprávnych konaní; poskytovania súčinnosti oprávneným orgánom štátu podľa § 117 Zákona o elektronických komunikáciách.
 9. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb pre účely týchto VOP je:
  1. Zákon o elektronických komunikáciách;
  2. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  3. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
  4. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
  5. GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;
  6. Článok 6 ods. 1 písmena b) GDPR a § 13 ods. 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov (Zmluva s Účastníkom, opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby);
  7. Článok 6 ods. 1 písmena f) GDPR a § 13 ods. 1 písmena f) Zákona o ochrane osobných údajov (uplatňovanie právnych nárokov Podniku).
 10. Prevádzkové údaje týkajúce sa Účastníkov sa nesmú uchovávať a Podnik je povinný ich po skončení prenosu správy bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať okrem prípadov uvedených v Zákone o elektronických komunikáciách. Uchovávanie údajov podľa § 112 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách nie je týmto dotknuté.
 11. Ak je to potrebné na fakturáciu Služieb Účastníkom a platieb za prepojenie sietí, Podnik uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu. Podnik je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu medzi podnikmi, alebo medzi Podnikom a Účastníkom, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR alebo súdu. V prípade začatia reklamácie, alternatívneho riešenia sporu podľa § 126 Zákona o elektronických komunikáciách, mimosúdneho riešenia sporu podľa § 127 Zákona o elektronických komunikáciách alebo súdneho konania, najmä sporov týkajúcich sa prepojenia sietí alebo fakturácie, musí Podnik uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.
 12. Podnik nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 13. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (viď právne predpisy, uvedené vyššie v tomto článku VOP), pričom bez poskytnutia osobných údajov Dotknutou osobou Podnik nebude môcť splniť svoje zákonné povinnosti v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi, čo môže mať negatívny dopad ako na Podnik, tak aj na Dotknutú osobu.
 14. Poskytovanie osobných údajov je podmienkou Zmluvy medzi Podnikom a Účastníkom a je nevyhnutné pre účely uzatvorenia a plnenia vyššie uvedenej Zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov Účastníkom by Zmluva nebola platne uzatvorená, resp. by nebolo možné zo strany Účastníka poskytnúť Podniku súčinnosť / plnenia a Účastníkovi zo strany Podniku v Zmluve stanovené plnenia, resp. súčinnosť.
 15. Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 16. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Podnik je oprávnený poskytovať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu:
  1. tretím osobám, ktoré Podnik poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných práv Podniku voči Účastníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Podniku, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Podniku na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastníkom; súdom a iným orgánom verejnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv Podniku voči Účastníkovi alebo na plnenie zákonnej povinnosti Podniku;
  2. subjektu, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Podniku v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  3. subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s. za účelom doručenia poštových zásielok Podniku.
 17. Dotknutá osoba má právo získať od Podniku potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR a § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Podnik povinný poskytnúť Dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 18. Dotknutá osoba má právo na to, aby Podnik bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 19. Dotknutá osoba má právo na to, aby Podnik bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR a § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR a § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
 20. Dotknutá osoba má právo na to, aby Podnik obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR a § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
 21. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Podniku, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písmena a), článku 9 ods. 2 písmena a) alebo článku 6 ods. 1 písmena b) GDPR a § 13 ods. 1 písmena a), § 16 ods. 2 písmena a) alebo § 13 ods. 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
 22. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písmena e) alebo f) GDPR a § 13 ods. 1 písmena e) alebo písmena f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Podnik nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 
 23. Ak Podnik spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe udelenia súhlasu z jej strany, Dotknutej osobe vzniká právo takýto súhlas so spracovaním jej osobných údajov Podnikom kedykoľvek odvolať podľa článku 7 ods. 3 GDPR a § 14 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.
 24. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.
 25. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva a obracať sa so žiadosťami, týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov, na Podnik:
  1. písomnou formou na adrese: PLAYMAX s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika;
  2. osobne v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00 na adrese: PLAYMAX s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika;
  3. telefonicky na čísle: 0915 457 088;
  4. elektronicky na e-mailovej adrese: obchod@playmax.sk.
 26. Podnik každú takúto žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa doručenia takejto žiadosti. V tejto lehote informuje Dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijal. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí zo strany Dotknutej osoby. O predĺžení lehoty Podnik Dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2024, pričom v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné a účinné VOP.
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 3. VOP platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu, vzniknutého medzi Účastníkom a Podnikom na základe Zmluvy, a aj po jeho ukončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých právnych nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.
 4. V prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stalo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, Podnik je oprávnený ho nahradiť príslušným novým znením, ktoré je platné, účinné a vymáhateľné, a ktoré svojím obsahom a účelom najbližšie zodpovedá zamýšľanému významu VOP. Zvyšné ustanovenia VOP nie sú prípadnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevymáhateľnosťou niektorého z ich ustanovení dotknuté.
 5. Tieto VOP, ako aj všetky vzťahy medzi Podnikom a Účastníkom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre rozhodovanie sporov medzi Podnikom a Účastníkom sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 6. Podnik a Účastník sa dohodli, že všetky písomnosti, súvisiace so Zmluvou, si budú doručovať na adresy, uvedené v záhlaví Zmluvy, s výnimkou prípadov, uvedených vo VOP. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, prípadne iných kontaktných údajov, uvedených v Zmluve, je zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná bezodkladne po tejto zmene písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a zároveň v tomto písomnom alebo elektronickom oznámení uviesť novú adresu pre doručovanie, prípadne iné nové kontaktné údaje. Písomnosť sa na účely Zmluvy považuje za doručenú aj dňom, v ktorom sa vrátila odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená alebo nedoručiteľná, ako aj dňom, v ktorom zmluvná strana odmietla prevzatie písomnosti.
 7. Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.

 

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 188,3 kB)

« Späť

zverejnené: 30.03.2024 | aktualizované: 30.03.2024 | počet zobrazení: 274

PLAYMAX, s.r.o.
adresa: Stred 52, 017 01  Považská Bystrica
telefón: Helpdesk: 0918 507 266Office: 0915 457 088

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.

Cookies

počet prístupov od 13.02.2017: 179919
počet prístupov dnes: 4