Internet » Obchodné podmienky

Webmail

Prihlásenie do služby PlayMAXmail

Zákaznícka linka

0915 457 088

Helpdesk

0918 507 266

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti PLAYMAX s.r.o.
na poskytovanie služby prístupu do siete Internet

PLAYMAX s.r.o., Stred 52, 017 01, Považská Bystrica vydáva tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do siete Internet:

Čl.1 Úvodné ustanovenia

 1. PLAYMAX s.r.o. je oprávneným poskytovateľom verejnej telekomunikačnej služby prístupu do siete Internet a ďalších služieb poskytovaných prostredníctvom siete internet na základe registrácie alebo licencie vydanej telekomunikačným úradom. http://www.teleoff.gov.sk/…ewpublic.php
 2. Služby Poskytovateľa podľa Všeobecných podmienok sú poskytované prostredníctvom telekomunikačnej siete Poskytovateľa.
 3. Podmienky spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je založený uzavretím príslušnej Zmluvy o pripojení medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Čl.2 Podmienky na uzatvorenie Zmluvy

 1. Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu s každým záujemcom, ktorý požiada o jej uzatvorenie, predloží doklady preukazujúce totožnosť záujemcu a sú vytvorené technické predpoklady na jeho pripojenie.
 2. Poskytovateľ nie je povinný prispôsobovať vybavenie počítača stanoveným kritériám, ak počítač nespĺňa stanovené kritériá.

Čl.3 Predmet Zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zriadiť pripojenie na zabezpečenie prístupu do siete Internet a poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy služby a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú uvedené v Zmluve.
 2. Záväzok Užívateľa platiť Poskytovateľovi za poskytovanie služieb cenu podľa tarify a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Zmluve alebo zo Zmluvy vyplývajú.

Čl.4 Obsah služieb

 1. Poskytovateľ poskytuje službu prístupu do siete Internet ako časovo a dátovo neobmedzenú službu.
 2. Súčasťou služby nie je zabudovaná ochrana pred potenciálnymi hrozbami proti Užívateľovi, ktoré vyplývajú z charakteru siete Internet, najmä jej otvorenosti voči ostatným používateľom prístupu do siete Internet kdekoľvek vo svete.
 3. Poskytovateľ uplatňuje na meranie a riadenie kvality prevádzky služieb systém ROS Mikrotik v sekcii „Queue“ a na riadenie prístupu do siete sekciu „Firewall“.

Čl.5 Zariadenia pre poskytovanie služieb

 1. Zariadenia Užívateľa sú jeho výlučným vlastníctvom po uhradení faktúry.
 2. Pre užívanie služieb potrebuje Užívateľ funkčný a nainštalovaný počítač spĺňajúci stanovené kritéria.
 3. Užívateľ sa zaväzuje riadne používať zariadenia Poskytovateľa, nesmie ku koncovému miestu pripájať prístroje a zariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky bezpečnostných, technických a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Čl.6 Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonať na koncovom zariadení Užívateľa antivírovú kontrolu, ktorá však nezaručuje, že zistí a odstráni všetky víry na koncovom zariadení Užívateľa. Poskytovateľ nie je povinný takúto kontrolu vykonať. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu dát na počítači.
 2. Užívateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie počítača tak, aby bol chránený pred napadnutím počítačovými vírusmi a aby nemohlo dôjsť k jeho šíreniu prostredníctvom elektronickej pošty alebo do iných častí siete.
 3. Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas, oznámiť Užívateľovi prerušenie, zmeny alebo nepravidelnosti v poskytovaní služby.
 4. Užívateľ je povinný zabrániť používaniu služby spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré by mali za následok zníženú kvalitu užívania služby pre ostatných Užívateľov.
 5. Užívateľ sa zaväzuje, že počas búrky odpojí prívodný metalický kábel internetu zo svojho zariadenia, t.j. sieťovej karty, routra a odpojí zariadenia z elektrickej si­ete.

Čl.7 Cena

 1. Užívateľ je povinný zaplatiť cenu za používanie služby v pravidelných opakovaných platbách na každé obdobie a má právo zvoliť si spôsob platby a obdobie dohodou zmluvných strán. Posledným dňom splatnosti ceny je 20.deň po začiatku obdobia, ak nie je v zmluve alebo na faktúre uvedené inak. Všetky platby je Užívateľ povinný riadne a včas uhrádzať Poskytovateľovi. Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na účet poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru aj v súvislosti so zmenou dátumu fakturácie, zmenou poskytovaných služieb, zmenou tarify, z administratívnych príčin alebo iných odôvodnených prípadoch/napr. fakturácia zmluvnej pokuty/bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ je povinný uhradiť takúto mimoriadnu faktúru v lehote splatnosti na nej uvedenej.
 3. Užívateľ nemá právo robiť akékoľvek zrážky alebo zmeny cien alebo platieb.
 4. V prípade ukončenia zmluvy sú cena za pripojenie a iné jednorazové platby nevratné.
 5. Poskytovateľ môže písomne , výzvou cez sieť PLAYMAX alebo formou SMS upozorniť Klienta (ďalej len „upomienka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak Klient neuhradil cenu Služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, pričom Poskytovateľ zároveň upozorní Klienta na možnosť odstúpenia od Zmluvy, Poskytovateľ je oprávnený účtovať za zaslanie upomienky poplatok vo výške 3 EUR.
 6. Pre služby s viazanosťou je poskytnutá zľava na mesačný, prípadne inštalačný poplatok. V prípade ukončenia zmluvy pred dohodnutou dobou, je Užívateľ povinný poskytnutú zľavu doplatiť.
 7. Ak Užívateľ podpíše zmluvu počas platnej akcie, plynú mu všetky výhody spojené s platnou akciou. Pri podpise zmluvy bude aktuálna akcia uvedená na Zmluve.

Čl.8 Odstraňovanie porúch

1. Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť pri jej odstraňovaní. V prípade, že za vznik poruchy je zodpovedný Poskytovateľ, je povinný ju odstrániť v najkratšom možnom čase najneskôr do 48 hodín na základe oznámenia Užívateľa o poruche. Táto povinnosť však platí len vtedy, ak odstránenie poruchy spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách Poskytovateľa s tým, že v ostatných prípadoch určí Poskytovateľ primeranú lehotu podľa povahy danej poruchy. Ak porucha vznikla v sieti a Užívateľ za ňu nie je zodpovedný, Poskytovateľ ju odstráni bezodplatne a na svoje náklady. Ak je za poruchu zodpovedný Užívateľ, je povinný zaplatiť cenu neoprávneného výjazdu poplatok vo výške 10 EUR. Ak Užívateľ protiprávne znemožňuje odstránenie poruchy, ktorá sa týka viacerých užívateľov, Užívateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené Poskytovateľovi v tejto súvislosti.

Čl.9 Pozastavenie poskytovania služieb

 1. Akékoľvek porušenie Všeobecných podmienok Užívateľom je považované za porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu iného zneužitia služby, oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb .Poskytovateľ je povinný o tom následne informovať Užívateľa. Ak Užívateľ zabezpečí nápravu a zaplatí cenu za znovu pripojenie podľa tarify Poskytovateľ na základe jeho žiadosti v primeranej lehote obnoví poskytovanie služieb v pôvodnom rozsahu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb bez toho, aby sa to považovalo za porušenie Zmluvy v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku.
 3. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb, ak Užívateľ riadne nezaplatí splatnú cenu alebo iný záväzok voči Poskytovateľovi, ani do 7 dní od doručenia upomienky zo strany Poskytovateľa, až do času úplného uspokojenia celej dlžnej sumy a zaplatenie ceny za znovu pripojenie . (poplatok vo výške 10 EUR).
 4. Poskytovateľovi patrí cena za poskytovanie služieb v celom rozsahu aj v prípade, že Poskytovateľ pozastaví alebo obmedzí poskytovanie služieb z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok a to po celý čas, kedy bude poskytovanie služieb pozastavené alebo obmedzené, s výnimkou pozastavenia služieb z dôvodu vykonania prác potrebných pre prevádzku.

Čl.10 Zodpovednosť za škodu

 1. Poskytovateľ je zodpovedný za súlad služieb so Zmluvou a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov, avšak len po rozhrania siete.
 2. Poskytovateľ je zodpovedný za škodu len v prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením povinností Poskytovateľa zo Zmluvy.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a využitie služieb alebo za informácie prístupné a používané prostredníctvom služieb a ani za prenos údajov a dát prostredníctvom siete Internet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody a iné ujmy, ktoré vznikli Užívateľovi a súvisia s obsahom a bezpečnosťou prepravovaných dát.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodnosťou počítača a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť alebo prevádzku.

Čl.11 Zmena zmluvy

 1. Zmluvné strany môžu dohodou zmeniť rozsah poskytovaných služieb, spôsob platby a obdobie. Užívateľ je oprávnený písomne alebo elektronickou poštou zo svojej mail adresy požiadať o vykonanie zmeny podľa aktuálnych možností Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo na mail adresu oznámiť návrh na zrušenie poskytovania niektorej zo služieb, doterajšieho spôsobu platby alebo obdobia najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia a zároveň je povinný poskytnúť Užívateľovi možnosť voľby z ostatných služieb, spôsobov platby alebo období ,Užívateľ má právo z tohto dôvodu vypovedať zmluvu v časti týkajúcej sa poskytovania služieb, ak s navrhovanou zmenou nesúhlasí, najneskôr však doručením písomnej výpovede 10 dní pred nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia, alebo si zvoliť inú službu, spôsob platby alebo obdobie v rovnakej lehote. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie nadobudnutím účinnosti takéhoto zrušenia.
 3. Zmluva sa mení aj zmenou Všeobecných podmienok a tarify podľa č.12 Všeobecných podmienok. Zmluva sa považuje za zmenenú nadobudnutím nových alebo zmenených Všeobecných podmienok alebo tarify.
 4. Na zmenu podľa čl.11.2 a 11.3 Všeobecných podmienok sa nevyžaduje písomná forma s podpismi zmluvných strán.
 5. K zmene osoby Užívateľa môže dôjsť len na základe písomného dodatku k zmluve. Podmienkou uzavretia dodatku k Zmluve, ktorým sa mení osoba Užívateľa je, že ku dňu prevodu všetkých práv a záväzkov vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy sú voči Poskytovateľovi uhradené všetky splatné pohľadávky. Na uzavretie takéhoto dodatku nemá Užívateľ právny nárok a je možný len so súhlasom Poskytovateľa.

Čl.12 Zmena Všeobecných podmienok a tarify

 1. Poskytovateľ si v súlade so Zákonom č.195 § 39 o telekomu­nikáciách v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo jednostranne zmeniť všeobecné podmienky alebo tarifu vydaním nových . Ak ich Poskytovateľ vydá je povinný najneskôr jeden mesiac pred dňom nadobudnutia ich účinnosti písomne alebo elektronickou poštou o tom upovedomiť Užívateľa.
 2. Ak Užívateľ nesúhlasí s novými Všeobecnými podmienkami alebo tarifou ma právo z tohto dôvodu vypovedať Zmluvu v časti týkajúcej sa Poskytovania služieb, najneskôr však doručením písomnej výpovede Poskytovateľovi 10 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Všeobecných podmienok alebo tarify. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti nových Všeobecných podmienok alebo tarify.

Čl.13 Trvanie a zánik Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom začatia poskytovania služby. Ak bola zmluva uzatvorená na dobu určitú (viazanosť zmluvy) a Užívateľ nepožiada pred uplynutím tejto doby o nové predĺženie na dobu určitú (predĺženie viazanosti), bude zmluva automaticky po skončení viazanosti zmenená na zmluvu s dobou neurčitou (bez viazanosti).
 2. Užívateľ a Poskytovateľ sú oprávnení vypovedať Zmluvu aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a uplynie posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za doručenú 7.deň po odoslaní na poslednú známu kontaktnú adresu Užívateľa alebo do sídla Poskytovateľa. Po dobu plynutia výpovede je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi cenu za poskytovanie služieb a iné ceny a platby podľa Zmluvy.
 3. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodu porušenia čl.6.4 a čl.7.1 Všeobecných podmienok s okamžitou platnosťou.
 4. V prípade, že Užívateľ využije akciovú ponuku, ktorá je poskytovaná s viazanosťou, je Užívateľ povinný dodržiavať dobu viazanosti. V prípade, že sa Užívateľ rozhodne ukončiť zmluvu pred dohodnutým termínom, je povinný finančne vyrovnať rozdiel medzi akciovou a aktuálnou cenou služby a cenou za zriadenie, platnou v deň podpisu zmluvy.
 5. V prípade ukončenia zmluvy, je Užívateľ povinný vrátiť Zariadenie, ktoré mu bolo poskytnuté Poskytovateľom v stave zodpovedajúcom opotrebovaniu. V prípade poškodenia zariadenia ju Užívateľ povinný poškodené zariadenie nahradiť.

Čl.14 Komplexnosť Zmluvy

1. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán, pričom nahrádza všetky ostatné ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.

Čl.15 Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. V súlade s ustanovením § 262 ods.1 Obchod­ného zákonníka sa zmluvné strany dohodli ,že ich záväzkový vzťah upravený touto Zmluvou sa popri ustanoveniach Zákona riadi Obchodným zákonníkom a spravuje sa v plnom rozsahu právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že Užívateľ je cudzincom.
 2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, každá strana obdrží jeden originál.
 3. Užívateľ svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje ,že si Všeobecné podmienky a ostatné zmluvné dokumenty pozorne prečítal a všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné.
 4. Súhlas účastníka zmluvy so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 5. Tento dokument tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

« Späť

zverejnené: 21.01.2017 | aktualizované: 18.07.2017 | počet zobrazení: 4754

PLAYMAX, s.r.o.
adresa: Stred 52, 017 01  Považská Bystrica
telefón: Helpdesk: 0918 507 266Office: 0915 457 088

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.

Cookies

počet prístupov od 13.02.2017: 155433
počet prístupov dnes: 41