Televízia » Obchodné podmienky

Webmail

Prihlásenie do služby PlayMAXmail

Zákaznícka linka

0915 457 088

Helpdesk

0918 507 266

Obchodné podmienky

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 227,9 kB)

 

Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb rozhlasového a televízneho vysielania SledovanieTV.sk
účinné od 01.08.2020

preambula

Prevádzkovateľ poskytuje službu rozhlasového a televízneho vysielania, ktoré je dostupné prostredníctvom siete Internet aj vo vlastnej sieti a partnerských sieťach čoby káblová televízia. Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa pri poskytovaní a používaní tejto služby a predstavujú tak súčasť zmluvnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Pojmy začínajúce veľkými písmenami použité v týchto VPS majú nižšie uvedený význam, ak nevyplýva z kontextu alebo z právnych predpisov, od ktorých nie je možné sa dojednaním strán odchýliť, niečo iné:
  1. Aktívna prípojka: má význam stanovený v čl. 9.5 VPS;
  2. Aktivácia Služby IPTV: má význam stanovený v čl. 9.5 VPS;
  3. Aplikácia: hnuteľná nehmotná vec – počítačový program, ku ktorému vykonáva majetkové práva Prevádzkovateľ;
  4. Cena: dohodnutá odmena pre Prevádzkovateľa za poskytovanie Služby a ďalších služieb;
  5. Cenník: cenník Služieb, ktorý vedie a spravuje Prevádzkovateľ, a ktorý je k dispozícii v mieste prevádzky Prevádzkovateľa a je zverejnený na Internetovej adrese najmä v rámci Užívateľského rozhrania a/alebo na Internetových stránkach Partnera v prípade, kedy užívateľ prijíma Službu IPTV cez sieť elektronických komunikácií partnera;
  6. ÚREK: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky so sídlom Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24, e-podatelna@teleoff.gov.sk;
  7. Ďalšie služby: služby, ktoré majú doplnkový charakter vo vzťahu k Službe IPTV a ktoré bližšie popisuje Čl. 6 VPS;
  8. GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);
  9. Internetová adresa: internetová adresa Prevádzkovateľa https://sledovanietv.sk/;
  10. Nariadenie o cezhraničnej službe: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14.06.2017 o cez­hraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah v rámci vnútorného trhu, v znení zmien;
  11. Partner: tretia osoba, ktorá Prevádzkovateľovi umožní na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom sprístupniť Služby IPTV Užívateľovi;
  12. Podslužby IPTV: má význam stanovený v čl. 4.1 VPS;
  13. Program: rozhlasový alebo televízny kanál (program);
  14. Prevádzkovateľ: SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 47 374 063, IČ DPH SK2023858782, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91580/B, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, zoznam prevádzok uvedený na stránke www.sledovanietv.sk;
  15. Prípojné miesto: koncový bod siete elektronických komunikácií u Užívateľa, t. j. vyústenie siete elektronických komunikácií u Užívateľa, kde je možné od Prevádzkovateľa odobrať Službu po kábli, resp. u Služby OTT miesto pripojenia serveru Prevádzkovateľa, odkiaľ je poskytovaný obsah Služby OTT do siete Internet);
  16. Registrácia: má význam stanovený v čl. 10.1 VPS;
  17. Servisný zásah: má význam stanovený v čl. 10.18 VPS;
  18. Služba IPTV: spoločné označenie pre Službu po kábli a Službu OTT;
  19. Služba OTT: verejne dostupná služba prevzatého rozhlasového a televízneho vysielania šírená Prevádzkovateľom prostredníctvom siete Internet ako tzv. Over the Top služba;
  20. Služba po kábli: verejne dostupná služba prevzatého rozhlasového a televízneho vysielania šírená Prevádzkovateľom prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete Prevádzkovateľa a/alebo elektronických komunikácií Partnera, ktorú má (resp. ktorej časť má) pre tento účel Prevádzkovateľ od Partnera k dispozícii;
  21. Služby tretích strán: ďalšie služby, ku ktorých poskytovaniu je Prevádzkovateľ oprávnený, ako aj služby subjektov odlišných od Prevádzkovateľa;
  22. Služba VOD: služba video na vyžiadanie (Video-on-demand), ktorá umožňuje prostredníctvom siete Internet prehrať titul (film, reláciu, videoklip, skladbu) v okamihu, kedy o to Užívateľ požiadal;
  23. Služby: spoločné označenie pre Službu IPTV, Službu VOD, Ďalšie služby, Služby tretích strán a servisné služby poskytované Prevádzkovateľom;
  24. Zmluva: zmluva o poskytovaní Služby uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom za účelom poskytovania Služby;
  25. Zmluvné strany: zmluvné strany Zmluvy, t. j. Prevádzkovateľ a Užívateľ;
  26. Spotrebiteľ: fyzická osoba – Užívateľ, ktorá uzavrie Zmluvu s Prevádzkovateľom mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania (t. j. koná za účelom, ktorý nespadá do jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti);
  27. Suspendácia: zavedenie technických prostriedkov Prevádzkovateľa smerujúcich k obmedzeniu Služieb na strane Užívateľa pri naplnení podmienok daných Zmluvou alebo týmito VPS, za zavedenie týchto technických prostriedkov je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať poplatok stanovený v Cenníku; suspendovaním Služby nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa ďalej účtovať dojednanú Cenu; v dôsledku Suspendácie môže byť Služba nepoužiteľná alebo mať obmedzenú funkčnosť (nejde však o faktické ukončenie poskytovania Služby);
  28. Užívateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo sa registruje k využitiu Služieb;
  29. Užívateľské rozhranie: webové rozhranie Prevádzkovateľa, dostupné na Internetovej adrese, nevyhnutné pre nastavenie Služieb a programovej ponuky a tiež využívanie a aktiváciu Služieb IPTV, ktoré je chránené užívateľským menom a heslom a je určené pre Užívateľa;
  30. VPS: tieto Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb;
  31. Zariadenie: koncové zariadenie, na ktorom je Užívateľom užívaná Služba, ktoré je ďalej bližšie špecifikované v čl. 9.1 VPS;
  32. ZOOÚ: zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Odkazy na ustanovenia alebo prílohy sú odkazy na príslušné ustanovenie alebo prílohu týchto VPS.
 3. Nadpisy a označenia článkov slúžia iba k zjednodušeniu orientácie a nemajú vplyv na význam či výklad týchto VPS.

Čl. 2
Predmet VPS

 1. Predmetom týchto VPS je predovšetkým úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní Služieb Prevádzkovateľom Užívateľovi. Predmetom Zmluvy nie je poskytovanie služby pripojenia k sieti Internet.
 2. Ak je Zmluva v rozpore s týmito VPS, majú dojednania obsiahnuté v Zmluve prednosť.

Čl. 3
Služba IPTV

 1. Službou IPTV sa rozumie šírenie Programov v digitálnej kvalite:
  1. ako Služba OTT alebo
  2. ako Služba po kábli.
 2. Ak nie je vo VPS uvedené niečo iné, použijú sa ustanovenia VPS na Službu IPTV poskytovanú ako podľa čl. 3.1.1, tak čl. 3.1.2 VPS. Ak je pre poskytovanie Služby IPTV podľa čl. 3.1.2 VPS uvedené odchylné dojednanie, použije sa toto dojednanie pred všeobecným dojednaním obsiahnutým vo VPS.
 3. Služba IPTV je poskytovaná na základe riadne uzavretej Zmluvy v rozsahu, ktorý je v Zmluve, resp. podľa konkrétnej objednávky, dohodnutý. Konkrétny rozsah Služby IPTV, ktorý je v každý okamih dostupný záujemcovi o Službu IPTV (t. j. ponuka Programov a počet Zariadení, na ktorých je možné súčasne Službu IPTV využívať), je uvedený na Internetových stránkach. Tu sú k dispozícii aj ďalšie kontaktné údaje Prevádzkovateľa, na ktorých je možné zistiť ďalšie informácie.
 4. Služba IPTV je spravidla poskytovaná v balíčkoch, ktoré sa líšia zložením ponúkaných (zahrnutých) Programov. Užívateľ berie na vedomie, že zloženie balíčkov (programová ponuka), štruktúra Programov, ich počet a poradie môže byť zmenené, predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien alebo technických podmienok, zmien podmienok zo strany poskytovateľov obsahu, či ďalších licenčných alebo autorskoprávnych zmien. Takto môže dôjsť aj k zníženiu celkového množstva Programov v danom balíčku.
 5. Rozsah Služby IPTV, ktorá je Užívateľom dostupná, závisí od spôsobu jej šírenia. Programové balíčky sa budú líšiť v závislosti od toho, či ide o Službu OTT alebo Službu po kábli.
 6. Rozsah poskytovanej Služby IPTV je možné v priebehu trvania Zmluvy meniť na základe žiadosti (návrhu) Užívateľa dohodou tak, že rozšírenie Služby IPTV môže Užívateľ požadovať zásadne kedykoľvek a zúženie iba za podmienok dohodnutých vopred s Prevádzkovateľom, vždy však iba v rámci aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa. Pritom platí, že rozšírenie je možné spraviť okamihom Aktivácie Služby IPTV, a to pri najbližšom spustení Služieb IPTV, ak je to technicky možné a ak nie je v Užívateľskom rozhraní uvedené inak. Zúženie rozsahu poskytovanej Služby IPTV je možné spraviť po najbližšej automatickej deaktivácii Služieb IPTV a pri opätovnej Aktivácii Služieb IPTV.
 7. Služba IPTV nemusí byť dostupná každému Užívateľovi alebo môže byť dostupná v obmedzenom rozsahu alebo kvalite. Toto je závislé od kvality pripojenia k sieti Internet, resp. od kvality siete elektronických komunikácií, ku ktorej je Užívateľ pripojený, a od uzavretých zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a operátorom prevádzkujúcim sieť elektronických komunikácií, ku ktorej je Užívateľ pripojený. Minimálne parametre siete elektronických komunikácií pre príjem Služieb IPTV alebo ich dostupnosť sú uvedené na Internetových stránkach.
 8. Služba IPTV je dostupná iba na Zariadeniach, ktorých zoznam je uvedený na Internetových stránkach. Na iných Zariadeniach nemusí Služba IPTV fungovať vôbec alebo len obmedzene, za to však Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 9. Pokiaľ to Prevádzkovateľ umožní, je možné Službu IPTV využívať v rámci jednej Aktívnej prípojky (viďte čl. 9.5 VPS) na viac Zariadeniach, táto služba môže byť však spoplatnená. Ak nie je uvedené niečo iné, môže mať Užívateľ pre užívanie Služby IPTV registrované v jeden okamih najviac 4 (štyri) Zariadenia s tým, že súčasne je možné Službu IPTV (aktívne) prijímať najviac na 2 (dvoch) Zariadeniach.
 10. Užívateľ je plne zodpovedný za to, aké Zariadenie k používaniu Služby IPTV využíva, ako aj za jeho stav. Prevádzkovateľ nie je povinný kontrolovať vhodnosť Zariadení, ktoré Užívateľ hodlá k užitiu Služby IPTV používať, resp. ktoré používa.
 11. Užívateľ berie na vedomie, že užívanie Služby IPTV môže byť obmedzené o. i. z dôvodov vyplývajúcich z autorského práva, resp. zo zmluvných vzťahov s vykonávateľmi týchto práv k jednotlivým Programom. Také obmedzenie môže spočívať predovšetkým:
  1. v zneprístupnení časti obsahu niektorých Programov (tzv. black-out) na niektorých Zariadeniach alebo pre niektorý typ príjmu (napr. pre spätné prehrávanie – viďte čl. 4.5 VPS);
  2. v znemožnení vykonávania niektorých akcií, napr. pretáčania (fast-forwarding) reklamy.
 12. Ďalšie informácie a technické podrobnosti o Službe IPTV a ďalších službách (ako ich upravujú Čl. 4, Čl. 6 VPS) vrátane uplatňovaných obmedzení (čl. 3.11 VPS) môžu byť k dispozícii na Internetových stránkach.

Čl. 4
Podslužby IPTV

 1. V rámci Služby IPTV je možné rozlišovať niekoľko špecifických služieb (ďalej len „Podslužby IPTV“). Dostupnosť konkrétnej Podslužby IPTV je uvedená na Internetových stránkach, prípadne je možné ju zistiť s využitím tu uvedených kontaktných údajov, pričom spravidla závisí od konkrétnych Služieb, ktoré Užívateľ využíva. Jednotlivé Podslužby IPTV sú spoplatnené podľa Cenníku.
 2. Medzi Podslužby IPTV patria:
  1. Živé vysielanie;
  2. Nahrávky;
  3. Spätné prehrávanie (catch-up).
 3. Živé vysielanie je možnosť sledovania Programov v reálnom čase a Užívateľovi je sprístupnené v rozsahu uzavretej Zmluvy. Živé vysielanie môže mať v porovnaní s inými spôsobmi šírenia Programov oneskorenie z technických dôvodov v závislosti od technológií šírenia Služby IPTV, čo Užívateľ berie na vedomie.
 4. Nahrávky predstavujú Podslužbu IPTV spočívajúcu v službe virtuálneho videorekordéru, pre ktorú sa uplatňujú nasledujúce podmienky:
  1. Službu Nahrávky je možné využiť iba na Aktívnej prípojke. Pokiaľ Užívateľ nemá Aktívnu prípojku, dôjde najneskôr okamihom spustenia Nahrávky k Aktivácii Služby IPTV, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.
  2. Služba Nahrávky spočíva v tom, že Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi dátové úložisko, ktoré je možné využiť na zaznamenanie programu zo strany Užívateľa s tým, že iba z iniciatívy a zo strany Užívateľa je možné toto dátové úložisko využiť. Pri jeho využití nesmie Užívateľ porušiť akékoľvek platné a účinné právne predpisy, najmä v oblasti ochrany autorských diel. Prevádzkovateľ za obsah uložený na tomto dátovom úložisku nenesie žiadnu zodpovednosť.
  3. Užívateľ si môže výhradne v rámci ním objednaných Služieb IPTV (teda výhradne z Programov, ktoré má Užívateľ sprístupnené, resp. objednané) zvoliť program, resp. EPG kód (Electronic Program Guide) programu a Užívateľom zvolený program a časový rozsah bude nahraný. EPG kód určuje iba časy pre nahranie a nezohľadňuje skutočný začiatok a koniec programu, použitie tohto spôsobu určenia časového rozsahu pre nahranie programu je iba na vlastné riziko Užívateľa a Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, či program so zvoleným EPG kódom bude nahraný celý. Takto nahraný program sa Prevádzkovateľ zaväzuje uchovať po dobu aspoň jedného kalendárneho týždňa (ak nie je v rámci Užívateľského rozhrania stanovená doba iná).
  4. V rámci Nahrávky si Užívateľ predplatí maximálny počet minút, ktoré môže pre nahranie programov (programu) využiť – Minúty Nahrávok (ďalej len „MN“). MN má Užívateľ k dispozícii (t. j. môže ich využívať pre nahrávanie programov) po dobu, na ktorú si Užívateľ MN predplatil.
  5. Po vypršaní doby pre uchovanie programu je program z Nahrávok automaticky odstránený.
  6. Služba Nahrávky nie je službou vysielania na vyžiadanie (Video-on-Demand), ide iba o dátové úložisko, ktoré je možné využiť výhradne zo strany Užívateľa.
 5. Spätné prehrávanie je Podslužbou IPTV, ktorú je možné využiť za nasledujúcich podmienok:
  1. Služba Spätné prehrávanie umožňuje pozrieť si obsah Programov, ktoré má Užívateľ objednané, neskôr, než boli odvysielané v rámci Živého vysielania.
  2. Spätne je možné si pozrieť iba programy, ktoré boli v rámci Živého vysielania odvysielané najviac pred obmedzenou dobou (ďalej len „Doba spätného sledovania“).
  3. Doba spätného prehrávania závisí od Služieb, ktoré si Užívateľ objednal.
  4. Doba spätného prehrávania sa môže v rámci rôznych Programov líšiť, môže byť obmedzená, prípadne môže byť Spätné prehrávanie úplne znemožnené (spravidla z dôvodov vyplývajúcich z autorského práva, resp. zo zmluvných vzťahov s vykonávateľmi týchto práv k jednotlivým Programom).

Čl. 5
Služba VOD

 1. Služba video na požiadanie (Video-on-demand) umožňuje prostredníctvom siete Internet prehrať titul (film, reláciu, videoklip, skladbu) v okamihu, keď o to Užívateľ požiadal, t. j. kedy urobil objednávku a za použitie služby Video-on- demand uhradil Cenu, ak je služba spoplatnená.
 2. Za Službu VOD sa považuje výhradne taká Služba VOD, kde Prevádzkovateľ redakčne zabezpečuje tituly, resp. má redakčnú zodpovednosť za tituly, nie Video-on-demand služba tretích strán, ktorú Prevádzkovateľ len prepredáva, sprostredkováva alebo technicky zabezpečuje (taká Video-on-demand služba tretej strany sa považuje za Ďalšiu službu).
 3. Užívateľ si môže prehrať tituly, ktoré si objednal. Službu je možné objednať v rozsahu, v akom to Prevádzkovateľ umožňuje, pričom sa môže jednať o jednu alebo viac z nasledujúcich licencií:
  1. SVOD – subscription VOD: podstatou je objednávka (sprístupnenie) balíčka titulov za odplatu s tým, že balík titulov je vytváraný Prevádzkovateľom a tento sa pravidelne mení. Úhrada odplaty je vykonávaná formou predplatného vždy na vopred stanovené konkrétne obdobie. Takto objednaný balík je Užívateľovi prístupný po obmedzenú, Prevádzkovateľom vopred stanovenú dobu s tým, že po uplynutí tejto doby je nahradený novým balíčkom titulov. Novým balíkom sa pre tieto účely rozumie tiež obmena existujúceho balíčka (t. j. zmena len niektorého, resp. niektorých titulov);
  2. TVOD – Transactional VOD: podstatou je objednávka (sprístupnenie) konkrétneho titulu za odplatu v závislosti od voľby Užívateľa, ktorá sa musí urobiť z ponuky sprístupnenej Užívateľovi Prevádzkovateľom. Takto objednaný titul je Užívateľovi prístupný po celú dobu trvania zmluvy;
  3. AVOD – advertising VOD: podstatou je sprístupnenie konkrétnych titulov Užívateľom bez finančnej odplaty s tým, že v prípade týchto titulov je obmedzená alebo vylúčená možnosť pretáčania, preskočenia alebo iného vynechania či skrátenia reklamných oznámení, ktoré sú zobrazené v rámci alebo bezprostredne pred či po danom titule. Takto sprístupnené tituly sú Užívateľovi dostupné po Prevádzkovateľom stanovenú dobu, ktorá sa môže u jednotlivých titulov líšiť.
  4. NVOD – near VOD: podstatou je objednávka (sprístupnenie) konkrétneho titulu za odplatu v závislosti od voľby Užívateľa, ktorá sa musí urobiť z ponuky sprístupnenej Používateľovi Prevádzkovateľom. Takto objednaný titul možné spravidla spustiť, resp. zhliadnuť, iba v rámci vopred stanovených intervalov (časov) a je Užívateľovi dostupný len obmedzený čas a/alebo len na obmedzený počet prehratí.
  5. FVOD – free VOD: podstatou je objednávka (sprístupnenie) konkrétneho titulu v závislosti od voľby Užívateľa, ktorá sa musí urobiť z ponuky sprístupnenej Užívateľovi Prevádzkovateľom. Takto objednaný titul si môže Užívateľ spustiť zadarmo bez nutnosti ďalších platieb. Do tohto titulu môže byť zahrnutá reklama na vyžiadanie alebo dobrovoľná platba zo strany Užívateľa.
 4. Pre všetky licencie uvedené v čl. 5.3 VPS spoločne platí, že licencia je udelená ako nevýhradná na časovo obmedzenú dobu, ako územne obmedzená pre krajinu bydliska Užívateľa (týmto nie je dotknutý čl. 18.4 VPS) výhradne za účelom pozretia konkrétneho titulu výhradne Užívateľom alebo osobami bývajúcimi s Užívateľom v rovnakej domácnosti. Rozsah prístupných titulov a úplatnosť licencie rieši čl. 5.1 a 5.3 VPS. Časové obmedzenie licencie je uvedené na Internetových stránkach, ak priamo nevyplýva z charakteru licencie podľa čl. 5.3 VPS.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že tituly, ktoré sú mu sprístupnené v rámci Služby VOD, nemožno žiadnym spôsobom ukladať, rozmnožovať, šíriť, zverejňovať a pod. Ak nie je u konkrétnej formy Služby VOD uvedené niečo iné, nie je počet prehratí konkrétneho titulu v rámci časového obdobia, kedy je titul Užívateľovi sprístupnený, obmedzený.
 6. Služba VOD je spoplatnená podľa Cenníka s tým, že ak nie je dohodnuté niečo iné, ide vo všetkých prípadoch o služby predplatené. Pre úhradu platia obdobne ustanovenia o platbe za Službu OTT. Čl. 6.2 a 6.3 VPS platí pre Službu VOD obdobne.

Čl. 6
Ďalšie služby

 1. Ďalšie služby môžu byť poskytované Prevádzkovateľom alebo môže ísť o Službu tretích strán. Ďalšie služby sú spoplatnené podľa Cenníka s tým, že ak nie je dohodnuté niečo iné, ide vo všetkých prípadoch o služby predplatené. Pre úhradu platia obdobne ustanovenia o platbe za Službu OTT.
 2. Ďalšie služby možno objednať na Internetových stránkach, resp. v Aplikácii, v závislosti od toho, ktorý zo spôsobov Prevádzkovateľ umožní. Prevádzkovateľ môže umožniť aj iný spôsob objednania Ďalších služieb, o tomto spravidla informuje na Internetových stránkach.
 3. Ak sú Ďalšie služby Službou tretích strán, berie Užívateľ túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s tým, aby mu boli Služby tretích strán poskytované zároveň so Službami IPTV, a to za podmienok stanovených v týchto VPS a v špeciálnych podmienkach stanovených pre príslušnú službu. Tieto podmienky môžu byť tiež k dispozícii na Internetových stránkach.

Čl. 7
Uzatvorenie, platnosť a účinnosť Zmluvy

 1. Zmluvu alebo akékoľvek dodatky k Zmluve uzatvára Prevádzkovateľ s Užívateľom písomne – v elektronickej forme (spravidla Registráciou do Užívateľského rozhrania).
 2. Ak to Prevádzkovateľ umožní, bude možné elektronické uzatvorenie Zmluvy alebo dodatkov k Zmluve, a to po prihlásení do Užívateľského rozhrania alebo prostredníctvom Aplikácie Prevádzkovateľa. Uzatvorenie Zmluvy alebo uzavretie dodatku k Zmluve bude zo strany Prevádzkovateľa potvrdené v Užívateľskom rozhraní a/alebo v rámci Aplikácie a/alebo e-mailom, v ktorom bude Užívateľovi zaslaný overovací odkaz, kde kliknutím na tento odkaz Užívateľ uzavretie zmluvy (Registráciu) potvrdí. Týmto je overená totožnosť Užívateľa, pre plnenie účelu Nariadenia o cezhraničnej službe však pre identifikáciu Užívateľa môže Prevádzkovateľ požadovať aj predloženie občianskeho preukazu. Akýkoľvek dodatok k Zmluve možno uzavrieť v akejkoľvek forme ustanovenej týmto článkom VPS bez ohľadu na to, v akej forme bola uzavretá Zmluva samotná, s čím Užívateľ a Prevádzkovateľ výslovne súhlasí.
 3. Zmluva na Službu po kábli môže byť uzatvorená aj prostredníctvom Partnera, s čím Užívateľ súhlasí.
 4. Zmluva/dodatok uzatváraný prostredníctvom telefonického hovoru alebo elektronicky nadobúda účinnosť odsúhlasením oboma Zmluvnými stranami (resp. uzatvorením) alebo v dohodnutej dobe po uzatvorení, nie však skôr, než dôjde k jeho potvrdeniu podľa čl. 7.2 VPS, ak Prevádzkovateľ takéto potvrdenie vykoná, všetko bez ohľadu na dohodnutý deň sprístupnenia alebo Aktiváciu Služby IPTV, teda spravidla Registráciou Užívateľa a potvrdením zo strany Prevádzkovateľa.
 5. Doba, na ktorú je uzatvorená Zmluva, nemá vplyv na dobu, po ktorú je prípojka Užívateľa Aktívnou prípojkou. Počas doby trvania Zmluvy je možné mať Aktívnu prípojku aj neaktívnu prípojku, podľa doby, kedy je prípojka skutočne Aktívna, t. j. vždy od faktickej Aktivácie Služby IPTV do jej automatickej deaktivácie.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy či dodatku najmä v prípade, že Užívateľ vstúpil do likvidácie, alebo bolo proti jeho osobe začaté a prebieha konkurzné konanie alebo je v úpadku alebo prebieha iné obdobné konanie, ako ho upravuje zákon o konkurze a reštruktura­lizácii.
 7. Užívateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že mu bolo umožnené uzatvorenie Zmluvy aj na dobu najdlhšie 12 mesiacov alebo dobu neurčitú; v prípade, že Zmluva bola uzavretá na dobu presahujúcu 12 mesiacov, robí sa tak na výslovnú žiadosť Užívateľa.
 8. Tieto VPS tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Súčasť Zmluvy ďalej tvorí Cenník a prípadný obsah akciových ponúk, ak také existujú. Obsah akciových ponúk má prednosť pred ustanoveniami týchto VPS. Prevádzkovateľ poskytuje Služby iba na základe Zmluvy a VPS, zaslanie iných obchodných podmienok Užívateľom je považované za nový návrh na uzatvorenie zmluvy a neprijatie pôvodného návrhu. Prijatie nového návrhu musí byť zo strany Prevádzkovateľa výslovne potvrdené.

Čl. 8
Trvanie a ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou alebo elektronickou dohodou Zmluvných strán. Ak nebolo dohodnuté niečo iné, je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú.
 2. Pokiaľ je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, možno ju ukončiť písomnou výpoveďou (t. j. v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby) jednej Zmluvnej strany adresovanej druhej Zmluvnej strane aj bez udania dôvodu s tým, že ak je uvedená doba dlhšia ako 30 dní, je výpovedná doba 30 dní. Ak nie je v Zmluve uvedené nič, platí, že výpovedná doba je 30 dní. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni doručenia výpovede.
 3. Zmluva, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú a v ktorej si Strany dojednali, že sa automaticky predlžuje, sa automaticky predĺži na dobu neurčitú, ak nebude ktoroukoľvek Zmluvnou stranou písomne (ak nestanoví Zmluva alebo VPS inak) oznámené druhej Zmluvnej strane, že nemá o jej automatické predĺženie záujem, a to najneskôr 30 dní pred uplynutím doby trvania Zmluvy (oznámenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane). Pre ukončenie Zmluvy, ktorá bola podľa tohto článku predĺžená na dobu neurčitú, sa uplatňuje článok. 8.2 VPS obdobne.
 4. Ak je predplatená akákoľvek Služba, bude Prevádzkovateľ poskytovať Službu po dobu jej predplatenia, po uplynutí doby predplatenia poskytnutie predplatenej Služby končí. To nevylučuje možnosť Užívateľa predplatiť si danú Službu opätovne.
 5. Zmluvné strany môžu uzavrieť Zmluvu aj na dobu neurčitú so súčasným dohodnutím minimálnej doby plnenia. V takom prípade sú Strany povinné vykonávať podľa Zmluvy najmenej po stanovenú minimálnu dobu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov. Ukončenie trvania Zmluvy v čase do skončenia stanovenej minimálnej doby plnenia sa riadi ustanoveniami pre ukončenie Zmluvy uzavretej na dobu určitú podľa čl. 8.7 VPS.
 6. Ak je Užívateľ Spotrebiteľom, bude ho Prevádzkovateľ informovať spôsobom, ktorý si zvolil pre zasielanie vyúčtovania, a to najskôr 3 mesiace a najneskôr 1 mesiac pred uplynutím účinnosti Zmluvy dohodnutej na dobu určitú, o blížiacom sa ukončení Zmluvy a o možnostiach jej predĺženia. Ak Užívateľ neudelí svoj preukázateľný súhlas s predĺžením Zmluvy na dobu určitú, prechádza Zmluva, v ktorej je dojednané automatické predlžovanie, v Zmluvu na dobu neurčitú. Ustanovenia tohto článku. 8.6 VPS majú, ak ide o Spotrebiteľa, vo vzťahu k predĺženiu Zmluvy prednosť pred inými ustanoveniami VPS.
 7. Bez ohľadu na dohodnutú dobu trvania Zmluvy je Užívateľ oprávnený vypovedať aj Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú bez uvedenia dôvodu, a to vo výpovednej lehote stanovenej podľa čl. 8.2 VPS pre Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú. Užívateľ je v takom prípade povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu rovnajúcu sa súčtu mesačných paušálov (Ceny rozpočítanej na jednotlivé mesiace) zostávajúcich od uplynutia výpovednej doby do konca dohodnutej doby trvania Zmluvy, a v prípade Spotrebiteľa sumu rovnajúcu sa jednej pätine súčtu mesačných paušálov (Ceny rozpočítanej na jednotlivé mesiace) zostávajúcich od uplynutia výpovednej doby do konca dohodnutej doby trvania Zmluvy (ďalej len „Platba za predčasné ukončenie“). Ak je v Cenníku uvedená iná výška Platby za predčasné ukončenie, než aká je uvedená v tomto čl. 8.7 VPS, má prednosť ustanovenie obsiahnuté v Cenníku. Platba za predčasné ukončenie v prípade Spotrebiteľa však nesmie byť nikdy vyššia, než ako je uvedené v týchto VPS.
 8. Bez ohľadu na dohodnutú dobu trvania je Užívateľ oprávnený bez sankcie písomne vypovedať Zmluvu, ak dochádza k zmene VPS alebo Cenníka (zmluvných podmienok) v nasledujúcich náležitostiach:
  1. popis poskytované služby, najmä
   1. informácie o všetkých podmienkach obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám alebo možnostiam ich využívania,
   2. minimálna ponúkaná a minimálna garantovaná úroveň kvality poskytovanej služby a najmä lehota na začatie jej poskytovania, prípadne dátum začatia,
   3. informácie o postupoch zavedených s cieľom merať a riadiť prevádzku v sieti elektronických komunikácií, ktoré sa využívajú na zabránenie naplnenia kapacity pripojenia alebo jeho presiahnutia, a o tom, aký vplyv môžu mať tieto postupy na kvalitu poskytovanej služby,
   4. informácie o obmedzeniach týkajúcich sa použitia Zariadenia,
   5. informácie o právach Užívateľa vyplývajúcich zo skutočnosti, že Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje účastníkov k vydaniu zoznamu účastníkov, ktorého účelom je vyhľadávanie podrobného kontaktu o osobe na základe ich mena alebo prípadne nevyhnutného minima ďalších identifikačných prvkov, ak by Prevádzkovateľ takú činnosť vykonával,
  2. ponuka druhov servisných služieb a služieb zákazníckej podpory, vrátane spôsobov, akými možno tieto služby využívať,
  3. údaje o cene, prípadne spôsobe určenia ceny, a spôsobu získavania aktuálnych informácií o všetkých platných cenách služieb,
  4. informácie o termínoch a spôsobe vyúčtovania ceny a platenia, a prípadné rozdiely v cene u rôznych spôsobov platenia alebo pri rôznych formách vyúčtovania,
  5. doba, na ktorú je Zmluva uzatvorená, a výpovedná doba,
  6. podmienky na obnovenie a ukončenie Služieb, vrátane podmienok minimálneho využívania Služieb, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné využívať výhody z propagačných po­núk,
  7. spôsob uplatnenia reklamácie vád poskytovaných Služieb a reklamácie vyúčtovania cien za poskytnuté služby, vrátane údajov o tom, kde a v akých lehotách možno reklamáciu uplatniť,
  8. zmluvné pokuty alebo iné sankčné ustanovenia za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností zo strany Prevádzkovateľa alebo zo strany Užívateľa,
  9. dojednania o náhrade škody a vrátenia peňazí, ktoré sa uplatnia v prípade nedodržania úrovne kvality služieb v Zmluve alebo v prípade prerušenia poskytovania Služieb,
  10. informáciu o spôsobe riešenia sporov týkajúcich sa predmetu Zmluvy,
  11. spôsob vyrozumenia Užívateľa o zmene zmluvných podmienok,
  12. druhy opatrení, ktoré môže Prevádzkovateľ prijať v prípade narušenia bezpečnosti a integrity svojej siete, bezpečnosti služby alebo pri zistení ich ohrozenia alebo zraniteľnosti,
  13. výška ceny za prenesenie identifikátorov účastníka a podmienky prenesenia,
  14. zmena Platby za predčasné ukončenie,
  15. dojednania o rozsahu možných jednostranných zmien a spôsobu ich oznámenia Užívateľovi, vrátane oznámenia možnosti odstúpenia od Zmluvy.

  a to ku dňu účinnosti takejto zmeny, pokiaľ ju neakceptoval. Ak je zmena vyvolaná zmenou právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia ÚREK alebo iného orgánu, nemožno Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať. Podľa tohto článku nie je oprávnený vypovedať Zmluvu Užívateľ, ktorému boli pred uzavretím Zmluvy konkrétne zmeny, do ktorých účinnosti zostáva menej ako jeden mesiac, oznámené.

 9. Zmluvu možno ukončiť vyššie uvedenými spôsobmi tiež cez Užívateľské rozhranie, ak to Prevádzkovateľ výslovne umožní.
 10. V prípade ukončenia Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť Registráciu Užívateľa a zmazať jeho údaje z Užívateľského rozhrania.
 11. Užívateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy, a to dňom doručenia odstúpenia Prevádzkovateľovi, z dôvodu závažného porušenia Zmluvy Prevádzkovateľom definovaného v čl. 8.17 VPS.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej s Užívateľom z nasledujúcich dôvodov (Prevádzkovateľ je súčasne s odoslaním odstúpenia oprávnený tiež využiť suspendáciu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia):
  1. Užívateľ alebo Partner, ak tento v súlade s dohodou s Prevádzkovateľom hradí za Užívateľa Cenu za Službu, nezaplatí tri po sebe idúce vyúčtovania v lehote splatnosti,
  2. Užívateľ alebo Partner, ak tento v súlade s dohodou s Prevádzkovateľom hradí za Užívateľa Cenu za Službu, je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho peňažného záväzku dlhšie ako 45 dní,
  3. Užívateľ závažným spôsobom poruší Zmluvu alebo VPS,
  4. Užívateľ vstúpi do likvidácie, na Užívateľa bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, bolo rozhodnuté o úpadku Užívateľa, bol nariadený výkon rozhodnutia alebo exekúcia predajom podniku Užívateľa, bola uvalená nútená správa;
  5. technické dôvody znemožnia poskytovania Služby po dobu dlhšiu ako tridsať dní, ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán.
 13. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený bez odoslania odstúpenia alebo výpovede Užívateľovi pristúpiť k suspendácii s predchádzajúcim upozornením v nasledujúcich prípadoch:
  1. na Užívateľa bol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo bola uvalená nútená správa, a to až do rozhodnutia o úpadku alebo do iného rozhodnutia o tomto návrhu, ukončení nútenej správy,
  2. Užívateľ závažným spôsobom porušil Zmluvu alebo VPS,
  3. Užívateľovi sa opakovane nepodarilo doručiť listy, vyúčtovanie, faktúru, upomienky a iné písomnosti, ktoré zaslal Používateľovi Prevádzkovateľ, alebo Užívateľ ich prevzatie odmietol,
  4. Užívateľ alebo Partner, ak tento v súlade s dohodou s Prevádzkovateľom hradí za užívateľa Cenu za Službu, je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho peňažného záväzku dlhšie ako 14 dní.
 14. Za Suspendáciu je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať úhradu suspendačného poplatku podľa platného a účinného Cenníka. K zrušeniu Suspendácie môže dôjsť len a len po zaplatení všetkých pohľadávok Prevádzkovateľa za Užívateľom, to však najneskôr do doby, než dôjde k ukončeniu Zmluvy. V prípade zrušenia Suspendácie a opätovnom plnom sprístupnení Služieb je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať úhradu de-suspendačného poplatku podľa platného a účinného Cenníka. Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu za Suspendáciu.
 15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné vždy ex-nunc, tzn. k okamihu doručenia samotného odstúpenia, a Zmluva sa ruší až k tomuto okamihu, nie spätne od začiatku.
 16. Za závažné porušenie Zmluvy zo strany Užívateľa sa považuje:
  1. naplnenie podmienok čl. 8.13.3 VPS;
  2. porušenie čl. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.16, 10.17, 10.22 VPS;
  3. opakované (viac ako 3-krát) porušenie čl. 10.18 VPS.
 17. Za závažné porušenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa sa považuje:
  1. nedostupnosť Služieb IPTV viac ako nepretržite 7 po sebe nasledujúcich dní od okamihu, kedy Užívateľ Prevádzkovateľa o nedostupnosti Služby informoval spôsobom, ktorý popisuje Čl. 16 VPS, ak toto nie je zapríčinené vyššou mocou alebo suspendáciou či prerušením alebo údržbou či opravou siete Prevádzkovateľa v súlade s VPS,
  2. nedostupnosť Služieb IPTV v súhrnnej dĺžke viac ako 11 dní za obdobie 30 po sebe idúcich dní s tým, že dĺžka tejto čiastkovej nedostupnosti sa počíta vždy od okamihu, keď Užívateľ Prevádzkovateľa o nedostupnosti Služby informoval spôsobom, ktorý popisuje Čl. 16 VPS do jej odstránenia, avšak do dĺžky tejto čiastkovej nedostupnosti sa nezapočítava nedostupnosť Služieb spôsobená vyššou mocou alebo Suspendácia či prerušenie alebo údržba či oprava siete Prevádzkovateľa v súlade s VPS.

Čl. 9
Aktivácia Služby IPTV

 1. Užívateľ je povinný si zabezpečiť hardwarové aj softwarové prostriedky vrátane ich inštalácie, vstupné a výstupné zariadenia, vrátane televízneho prijímača (ďalej len „Zariadenia“) a ich funkčnosť a kompatibilitu so Službou IPTV tak, aby bolo možné pripojenie ku koncovému bodu siete Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť či prevádzku týchto Zariadení. Pripojenie iných zariadení než zariadení otestovaných Prevádzkovateľom je možné len na výlučnú zodpovednosť Užívateľa a iba za predpokladu, že také zariadenie je určené a riadne certifikované pre trh Európskej únie. Zoznam Prevádzkovateľom otestovaných zariadení (vrátane softwarových riešení) je uvedený na Internetových stránkach. V prípade pripojenia iných zariadení než schválených Prevádzkovateľom nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za funkčnosť a kvalitu Služby IPTV a v prípade nefunkčnosti, nedostupnosti či zníženia dostupnosti Služby IPTV negarantuje Prevádzkovateľ v týchto prípadoch úroveň poskytovaných služieb.
 2. Prevádzkovateľ umožní v Prípojnom mieste aktiváciu Služby IPTV v lehote stanovenej v Zmluve alebo tomuto Užívateľovi poskytne primeranú súčinnosť, aby si sieť elektronických komunikácií mohol pre možnosť objednávky a aktivácie Služby IPTV nastaviť a sprístupniť sám, a to zadarmo. Pokiaľ je Služba IPTV poskytovaná cez sieť elektronických komunikácií Partnera, svedčia práva a povinnosti z tohto ustanovenia Partnerovi, ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak alebo ak nie je v Užívateľskom rozhraní uvedené inak. Toto ustanovenie sa na Službu OTT a Službu VOD užije obdobne s tým, že Služba OTT a Služba VOD sa objednáva v Užívateľskom rozhraní a/alebo v Aplikácii a aktivovaná bude Prevádzkovateľom v dobe uvedenej v Užívateľskom rozhraní, resp. v Aplikácii.
 3. Užívateľ si zvolí nastavenie Služby IPTV a jej programovú ponuku v rámci Zmluvy, alebo si toto môže individuálne nastaviť cez Užívateľské rozhranie a/alebo v Aplikácii. Zmena individuálneho nastavenia Služby IPTV, prípadne tiež jej programovej ponuky (vrátane zmenšenia alebo ukončenia poskytovania), je potom návrhom zmeny Zmluvy zo strany Užívateľa adresovanej Prevádzkovateľovi. Akceptáciou tejto zmeny zo strany Prevádzkovateľa voči Užívateľovi sa potom rozumie okamih faktickej Aktivácie takto pozmenenej Služby IPTV. Tento spôsob zmeny Zmluvy považujú Zmluvné strany za platný a účinný spôsob zmeny Zmluvy. V prípade pochybností o platnosti takéhoto dojednania v kontexte sporu a nevyhnutnosti zachovania formy právneho úkonu sa považuje takéto dojednanie, ktorým sa doplní nastavenie alebo rozšíri programová ponuka, za novú samostatnú Zmluvu na novú programovú ponuku, resp. nastavenie, ktorou sa nedodatkuje (nemení) pôvodná Zmluva. Pokiaľ je Služba po kábli poskytovaná cez sieť elektronických komunikácií Partnera, svedčia práva a povinnosti z tohto ustanovenia Partnerovi (čoby príkazníkovi), s čím Užívateľ súhlasí, ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak alebo ak nie je v Užívateľskom rozhraní uvedené inak.
 4. Za predpokladu, že na koncovom bode siete elektronických komunikácií u Užívateľa je sprístupnená možnosť aktivovať a objednať Službu po kábli, je Užívateľ oprávnený si u Prevádzkovateľa Službu po kábli aktivovať. Službu OTT je možné aktivovať, pokiaľ to technicky umožňuje pripojenie Užívateľa k Internetu, alebo nie sú iné zákonné alebo technické obmedzenia.
 5. Službu IPTV si môže Užívateľ u Prevádzkovateľa aktivovať, resp. zmeniť status svojej prípojky z neaktívnej prípojky IPTV na aktívnu prípojku IPTV, týmito spôsobmi:
  1. automaticky, t. j. tak, že Užívateľ zapne Službu IPTV, ktorá sa mu spustí v Užívateľom objednanom rozsahu programovej ponuky a nastavení a táto bude spustená v intervale aspoň 5 minút,
  2. manuálne, kedy Užívateľ priamo v Užívateľskom rozhraní a/alebo Aplikácii danú službu (programový balíček) aktivuje, pokiaľ je táto voľba dostupná;

  (ďalej len „Aktivácia Služby IPTV“) s tým, že po Aktivácii Služby IPTV sa považuje prípojka Užívateľa za aktívnu prípojku pre Služby IPTV (ďalej len „Aktívna prípojka“) vždy od okamihu aktivácie až do skončenia daného kalendárneho mesiaca. Aktívna prípojka sa považuje za prípojku, kde sú skutočne poskytované Služby IPTV prostredníctvom káblu alebo technológie IPTV.

 6. Na konci posledného dňa kalendárneho mesiaca sa Služba IPTV (Aktívna prípojka) automaticky deaktivuje, ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak. Automaticky deaktivovanú prípojku, ktorá je opätovne prípojkou neaktívnou, je možné opätovne aktivovať spôsobom podľa čl. 9.5 VPS. Doba trvania Zmluvy nemusí teda korešpondovať so skutočnou dobou, kedy sú aktívne Služby IPTV.

Čl. 10
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Užívateľ

 1. Užívateľ je oprávnený sa na Internetových stránkach za účelom poskytovania Služieb zaregistrovať, t. j. uviesť svoje pravdivé a skutočné údaje požadované Prevádzkovateľom v rámci Internetových stránok pre dojednanie Zmluvy (ďalej len „Registrácia“). Samotná Registrácia je uzavretím Zmluvy. V prípade elektronického uzavretia Zmluvy cez Internetové stránky je Registrácia obligatórnou (povinnou a nevyhnutnou) súčasťou uzavretia Zmluvy. Po Registrácii za podmienok určených týmito VPS získa Užívateľ prístup do Užívateľského rozhrania. Registráciu je možné spraviť tiež prostredníctvom Aplikácie, pokiaľ je táto funkcia v Aplikácii dostupná. Po Registrácii je Užívateľovi umožnené aktivovať (objednať) Služby podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.
 2. Užívateľovi nevzniká právo využiť obsah Služby (Programy) ani mu nezakladá akékoľvek majetkové, osobnostné alebo iné majetkové práva. Sprístupňovanie obsahov získaných v rámci Služby je výslovne zakázané; Užívateľ je povinný používať všetky obsahy získané prostredníctvom Služby, ako aj doplnkových služieb, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecnými zvyklosťami. Najmä je výslovne zakázané akékoľvek reprodukovanie a kopírovanie obsahov aj ich šírenie, pozmeňovanie a upravovanie obsahov alebo iné manipulácie s autorským právom či právami príbuznými alebo prepojenými a takisto s technickými ochrannými prvkami či informačnými mechanizmami, ktoré môžu byť súčasťou obsahov Služby. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto článku VPS má Prevádzkovateľ právo od uzavretej Zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť alebo využiť Suspendáciu.
 3. Užívateľ je oprávnený pristupovať k Službám IPTV a Službe VOD prostredníctvom vlastného hardwarového alebo softwarového vybavenia, za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto VPS.
 4. Užívateľ je oprávnený požadovať zmenu Služieb IPTV a programovej ponuky za podmienok, ktoré stanovia tieto VPS.
 5. Užívateľ je oprávnený obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Prevádzkovateľa či call centrum Prevádzkovateľa a uplatňovať reklamácie proti rozsahu, kvalite Služby a účtovanej Cene, resp. na Partnera, ak ide o Službu po kábli, ktorá je poskytovaná v rámci siete Partnera. Podmienky pre uplatnenie reklamácie sú bližšie upravené v týchto VOP.
 6. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas platiť Ceny za dojednané Služby.
 7. Užívateľ nesmie pri využívaní Služieb akýmkoľvek spôsobom zasahovať do výpočtového systému a sietí Prevádzkovateľa, najmä nesmie používať systémové príkazy, ktoré by mohli zmeniť funkciu alebo nastavenie systému Prevádzkovateľa, ďalej najmä nesmie: meniť fyzické adresy sieťovej karty alebo technického zariadenia využívajúceho zo Služieb, pridelené IP adresy, spúšťať vlastný server DHCP v sieti Prevádzkovateľa, poprípade ďalšie zariadenia a programové vybavenia ovplyvňujúce funkcionalitu alebo bezpečnosť siete Prevádzkovateľa, popr. akýmkoľvek spôsobom porušujúce práva tretích osôb, alebo ktoré nie sú v súlade s právom Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev, a pod.
 8. Užívateľ nesmie meniť nastavenie zariadenia, ktoré je vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
 9. Užívateľ nie je oprávnený poskytovať alebo sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa Služby tretím osobám.
 10. Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prevádzkovateľom pridelené prístupové mená a heslá súvisiace s využitím Služieb a heslá pre komunikáciu s Prevádzkovateľom. Užívateľ je povinný učiniť všetky rozumné opatrenia na ich utajenie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užitie týchto prístupových údajov a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užitia týchto hesiel, je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje, za čo je Prevádzkovateľ oprávnený Užívateľovi účtovať poplatok podľa platného a účinného Cenníku.
 11. Užívateľ sa zaväzuje predkladať na základe žiadosti Prevádzkovateľa také informácie, ktoré umožnia spoľahlivo ohodnotiť jeho dôveryhodnosť a schopnosť plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy (napr. občiansky preukaz, pas, výpis z obchodného registra, bankové spojenie). Užívateľ berie na vedomie, že kvôli plneniu zákonných povinností alebo povinností vyplývajúcich zo Zmluvy si Prevádzkovateľ môže zaobstarať fotokópie takéhoto dokladu, resp. o ne Užívateľa požiadať.
 12. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi vždy úplné a pravdivé identifikačné údaje najmenej v rozsahu požadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi, o. i. Nariadením o cezhraničnej službe, a bezodkladne písomne informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách identifikačných údajov Užívateľa uvedených v Zmluve (najmä mena a priezviska, firmy či názvu, bydliska a sídla, bankového spojenia, identifikačného čísla, e-mailovej adresy, telefónneho čísla), a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, kedy taká zmena nastala. Nárok na náhradu škody nie je týmto dotknutý.
 13. Užívateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 EUR za prvý deň a 3 EUR za každý ďalší deň a každú tretiu osobu, ktorej Užívateľ poskytuje bezplatne Služby v rozpore s čl. 10.9 VPS, alebo zmluvnú pokutu vo výške 5 EUR,– € za prvý deň a 3 EUR za každý ďalší deň a každú tretiu osobu, ktorej Užívateľ poskytuje úplatne Služby v rozpore s čl. 10.9 VPS. Túto zmluvnú pokutu je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi uhradiť za celé obdobie porušenia čl. 10.9 VPS, a to aj opakovane za každé jednotlivé porušenie čl. 10.9 VPS. Nárok na náhradu škody v plnej výške nie je týmto dotknutý.
 14. Užívateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,– € za každé jednotlivé porušenie čl. 10.7 a 10.17 VPS. Nárok na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu nie je týmto dotknutý.
 15. Užívateľ je povinný priebežne sledovať novelizáciu VPS a Cenníka služieb a zoznámiť sa bez zbytočného odkladu so zmenami týchto VPS a Cenníku potom, čo mu budú zmeny oznámené.
 16. Užívateľ je povinný dodržiavať pri využívaní Služieb platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, najmä upravujúce práva duševného vlastníctva. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vyplývajúcu z ukladania dát a informácií obsiahnutých v jednotlivých zdrojoch Služieb alebo v šírení dát a informácií prostredníctvom Služieb. Akékoľvek škody, ktoré by takto Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
 17. Užívateľ nesmie pri využívaní Služieb využívať hardware (zariadenie) či software (programové vybavenie), ktoré narušujú prevádzku Služieb Prevádzkovateľa a zákonom chránené práva tretích osôb. Užívateľ nesmie využívať Služby na obťažovanie tretích strán. Akékoľvek škody, ktoré by takto Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
 18. Užívateľ je povinný v prípade výpadku Služby, servisného zásahu Prevádzkovateľa súvisiaceho so Službami, zapojením/zriadením Služieb, pravidelnej alebo plánovanej údržby zariadení Prevádzkovateľa potrebných k poskytovaniu Služieb, či koncového bodu siete elektronických komunikácií podľa VPS (ďalej len „Servisný zásah“) poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť a informácie v rozsahu vyžiadanom Prevádzkovateľom.
 19. Neregistrovaný Užívateľ má možnosť požiadať Prevádzkovateľa prostredníctvom Užívateľského rozhrania o bezplatné vyskúšanie Služieb IPTV, ktoré mu môže Prevádzkovateľ umožniť v prípade, že k tomuto má voľné kapacity na Prevádzkovateľom zvolenom programe na dobu až desiatich minút. Takto vyskúšať Služby IPTV je možné maximálne raz za kalendárny rok. Prípadné opakované vyskúšanie Služieb IPTV alebo vyskúšanie na dobu dlhšiu môže Prevádzkovateľ umožniť za poplatok.
 20. Pokiaľ to Prevádzkovateľ umožní, Užívateľ, ktorý má platnú Registráciu, má možnosť požiadať Prevádzkovateľa prostredníctvom Užívateľského rozhrania o bezplatné vyskúšanie Služieb IPTV, ktoré mu môže Prevádzkovateľ umožniť v prípade, že k tomuto má voľné kapacity na Prevádzkovateľovom zvolenom programe na dobu až stodvadsiatich minút. Takto vyskúšať Služby IPTV je možno maximálne raz za kalendárny rok. Prípadné opakované vyskúšanie Služieb IPTV alebo vyskúšanie na dobu dlhšiu môže Prevádzkovateľ umožniť za poplatok.
 21. Pre akékoľvek vyskúšanie Služieb IPTV môže Partner zvoliť akúkoľvek limitovanú programovú ponuku, popr. aj inú registrovanú technológiu šírenia prevzatého rozhlasového vysielania, v rámci ktorej je možné konkrétny obsah poskytnúť.
 22. Ak bude Prevádzkovateľ užívať pri poskytovaní Služby akékoľvek technické, predovšetkým softwarové opatrenie, ktoré bude užívanie Služby obmedzovať (napr. neumožní Užívateľovi pretočenie reklamy), zaväzuje sa Užívateľ takéto opatrenie rešpektovať a nebude činiť žiadne kroky smerujúce k tomu, aby takéto opatrenie prestalo fungovať (napr. nebude užívať žiadne vlastné softwarové riešenie, ktoré by takéto opatrenie obišlo).
 23. Užívateľ berie na vedomie, že pri používaní služieb on-line existujú či môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať prístup k počítaču Užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce k takémuto prístupu tretích osôb k počítaču Užívateľa alebo k akejkoľvek strate dát Užívateľa umiestnených na jeho počítači ani za prípadné využívanie takýchto aplikácií Užívateľom. Užívateľ je výlučne zodpovedný za proces zálohovania dát na svojom počítači a Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za to, či Užívateľ takéto zálohovanie vykonal či nie.
 24. Úhrada poplatku za rozhlasové a televízne vysielanie je povinnosťou Užívateľa.

Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje Užívateľovi poskytovať Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve, a to za podmienok stanovených Zmluvou a VPS. Prevádzkovateľ je oprávnený umožniť Užívateľovi, ktorému na základe Zmluvy poskytuje Službu po kábli, využitie Služby OTT v rozsahu, v akom sa Programy Služby po kábli a Služby OTT prekrývajú.
 2. Prevádzkovateľ odovzdá Užívateľovi či jeho oprávnenému zástupcovi prístupové mená a heslá pre Užívateľské rozhranie, pokiaľ ich už Užívateľ nezískal alebo nevytvoril sám behom Registrácie.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu údržby alebo opravy siete elektronických komunikácií, krízových situácií v súladu s platnými a účinnými právnymi predpismi, a ostatných závažných technických alebo prevádzkových dôvodov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť prístupové kódy (prihlasovacie mená a heslá) z naliehavého technického dôvodu aj bez súhlasu Užívateľa, a to za predpokladu, že toto opatrenie je nutné k riadnemu poskytnutiu Služieb. Takto zmenené prístupové kódy (prihlasovacie mená a heslá) Prevádzkovateľ Užívateľovi oznámi bez zbytočného odkladu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený so súhlasom Užívateľa nainštalovať Užívateľovi softvér, ktorý zvyšuje kvalitu poskytovaných Služieb.
 6. Z prevádzkových dôvodov môže Prevádzkovateľ zmeniť technické riešenie Služby dojednané v Zmluve, pokiaľ je to nutné k riadnemu plneniu Zmluvy.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb Suspendáciou podľa čl. 8.13 VPS.
 8. Prevádzkovateľ vyvinie primerané úsilie k tomu, aby informoval Užívateľa o všetkých obmedzeniach, prerušeniach, zmenách alebo nepravidelnostiach v poskytovaní Služieb, ak je to možné v dostatočnom predstihu, inak bez zbytočného odkladu.
 9. Prevádzkovateľ môže informovať po dobu trvania Zmluvy Užívateľa o svojich nových službách.
 10. V prípade omeškania Užívateľa s plnením akejkoľvek povinnosti (najmä platby) stanovenej Zmluvou alebo VPS je Prevádzkovateľ Užívateľovi oprávnený vyúčtovať poplatok vo výške stanovenej v Cenníku.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť VPS a Cenník za podmienok, ako stanovia tieto VPS.
 12. Prevádzkovateľ poskytuje vedľa Služby IPTV aj servisné služby súvisiace s poskytovaním Služieb IPTV. Ide najmä o zákaznícku podporu prostredníctvom telefónu. Ceny za servisné služby sú uvedené v Zmluve alebo na Internetových stránkach. Servisná služba je zadarmo, pokiaľ je odstraňovaná porucha či závada, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ.

Čl. 11
Predaj Zariadenia Užívateľovi

 1. Ak to Prevádzkovateľ Užívateľovi umožní a v rozsahu, v akom to Prevádzkovateľ umožní, bude Užívateľ oprávnený si od Prevádzkovateľa zakúpiť konkrétne Zariadenie.
 2. Zakúpené Zariadenie bude Užívateľ oprávnený reklamovať spôsobom, ktorý bude uvedený na mieste, kde bude Zariadenie ponúkané Užívateľovi na predaj, resp. kde ho Užívateľ zakúpil, na Internetových stránkach, prípadne na inom vhodnom mieste.
 3. Ďalšie informácie o prípadnom predaji Zariadenia môžu byť k dispozícii na Internetových stránkach.

Čl. 12
Ochrana dát a informácie o užívateľoch

So všetkými osobnými údajmi fyzických osôb je zaobchádzané v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým ZOOÚ a GDPR. Podrobnosti upravujú príslušné dokumenty Prevádzkovateľa, ktoré sú k dispozícii o. i. na Internetových stránkach.

Čl. 13
Cena

 1. Za poskytovanie Služieb je Užívateľ povinný hradiť Prevádzkovateľovi dohodnutú Cenu. Cena za Službu, vrátane prípadných súvisiacich a doplnkových služieb, je uvedená v Zmluve alebo v Cenníku, prípadne priamo na Internetových stránkach.
 2. Ak nie je dohodnuté niečo iné, nemajú zmeny v programovej ponuke (viďte čl. 3.4 VPS) vplyv na dohodnutú Cenu.
 3. Cenou za Služby sa rozumie najmä:
  1. cena za zriadenie Služby IPTV (Aktivačný poplatok), ak sa podľa Cenníka uplatní;
  2. pravidelné platby za užívanie Služby IPTV, ktoré môžu mať aj formu paušálnych platieb alebo predplatného;
  3. ostatné platby súvisiace s poskytovaním Služieb, napr. platby za servisné služby a pod.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať na obmedzený čas Služby za výhodnejšiu cenu alebo za výhodnejších podmienok (ďalej len „Akciová ponuka“). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek Akciovú ponuku kedykoľvek bez náhrady ukončiť alebo zmeniť jej podmienky. Zrušenie alebo zmena podmienok Akciovej ponuky je platná okamihom zverejnenia tejto informácie najmä na Internetových stránkach a nemá vplyv na platnosť a účinnosť zmlúv, ktoré boli na jej základe už uzatvorené.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprevádzkovať Služby v lehote stanovenej v Zmluve. Aktivačný poplatok a iné poplatky súvisiace so zriadením Služby (ďalej len „Aktivačný poplatok“), ak sa účtujú, sú splatné súčasne s prvou úhradou za Službu, ak nestanoví Zmluva alebo tieto VPS inak. Aktivačný poplatok zahŕňa činnosti Prevádzkovateľa nevyhnutné na prevádzkovanie danej Služby a ďalšie činnosti a práce uvedené v Cenníku. Väčší rozsah práce, zásadne spojený s neštandardnými požiadavkami Užívateľa, nie je v Aktivačnom poplatku zahrnutý a Užívateľ je povinný uhradiť zaň cenu v súlade s Cenníkom.
 6. Ak nie je uvedené inak, sú všetky Ceny uvedené s DPH, pričom záväzné sú Ceny bez DPH. K Cenám bez DPH bude Prevádzkovateľom pripočítaná DPH v zákonnej výške. Zmena DPH nie je považovaná za zmenu Ceny. O zmenách v Cenníku, vrátane podmienok, za ktorých sa ceny uplatňujú, informuje Prevádzkovateľ všetkých Užívateľov, ktorých sa táto zmena týka, a to spôsobom, ktorý upravuje Čl. 20.
 7. Ak sú Ceny niektorých Služieb obsiahnuté priamo v Zmluve, má prednosť cenové ustanovenie Zmluvy pred Cenníkom. Cenové dojednania v Zmluve nenahradzujú celý Cenník, ale len konkrétne uvedené Ceny, pre ostatné sa použije platný a účinný Cenník.
 8. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že v prípade bonusového programu (balíčka) môže v prospech Užívateľa predplatiť Služby tretia osoba (najmä Partner) s tým, resp. v prípade, že Užívateľ využíva takého bonusového programu (balíčka) v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, súhlasí Užívateľ s tým, aby náklady za tieto Služby, ktoré sú predmetom takéhoto bonusového programu (balíčka), uhradila tretia osoba. Na úhradu treťou osobou však Užívateľ nemá právny nárok. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak tretia osoba prestane za Užívateľa Služby hradiť, je Prevádzkovateľ oprávnený deaktivovať prípojku. Opätovnú aktiváciu vykoná Užívateľ už za podmienok stanovených VPS.

Čl. 14
Platobné podmienky

 1. Užívateľ hradí Služby Prevádzkovateľovi za podmienok, ktoré sú stanovené v Zmluve a VPS.
 2. Ceny za Služby je možné začať účtovať od okamihu sprevádzkovania Služby zo strany Prevádzkovateľa (viďte Čl. 9 VPS). Nie je pritom rozhodujúce, či a z akého dôvodu Užívateľ Službu využíva alebo nie, rozhodujúci je pritom rozsah a Cena Služby. Ak bola Služba prevádzkovaná iba počas časti zúčtovacieho obdobia, bude Užívateľovi účtovaná pomerná časť pravidelných platieb.
 3. Cena za služby je splatná v závislosti od dohody Zmluvných strán:
  1. vopred, t. j. Cena je splatná v deň objednania Služby, najneskôr však v posledný deň obdobia, za ktoré je hradené (ak to Prevádzkovateľ umožní, takto je možné Službu predplatiť aj na dlhšie obdobie);
  2. spätne, t. j. Cena je splatná najskôr v prvý deň nasledujúci po skončení obdobia, za ktoré je hradené.
 4. Ak nie je dohodnuté nič iné, platí, že Cena za Služby OTT je splatná podľa čl. 14.3.1 VPS a Cena za Služby po kábli je splatná podľa čl. 14.3.2 VPS.
 5. Cena za Službu OTT je splatná ihneď po jej objednaní Užívateľom, a to niektorou z on-line platobných metód, ktoré Prevádzkovateľ Užívateľovi ponúkne (spravidla pôjde o úhradu platobnou kartou alebo bankovým prevodom), pričom Službu OTT možno:
  1. jednorazovo predplatiť na vopred stanovené obdobie, pričom po uplynutí tohto obdobia sa použije ustanovenie čl. 8.4 VPS; alebo
  2. priebežne hradiť v mesačných platbách, ktoré sú účtované na ťarchu platobnej karty, ktorú Užívateľ zadá pri prvej platbe za danú Službu OTT, s tým, že takto sú platby vykonávané, kým ich opakovanie Užívateľ nezruší v Užívateľskom rozhraní, prípadne iným Prevádzkovateľom umožneným spôsobom, alebo kým neurobí kroky, ktoré povedú k zabudnutiu uloženej platobnej karty, pričom uplynutím posledného mesiaca, za ktorý je uhradená Cena, nastupujú účinky podľa čl. 8.4 VPS.
 6. Služby možno predplatiť spôsobmi uvedenými na Internetových stránkach. Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek platobné metódy uvedené na internetových stránkach Prevádzkovateľa alebo Partnera nie sú prevádzkované ani Prevádzkovateľom ani Partnerom a podmienky ich používania sa riadia podmienkami tejto platobnej metódy, Prevádzkovateľ ani Partner nenesú akúkoľvek zodpovednosť za túto platobnú metódu.
 7. Cenu za Služby bude Užívateľ hradiť predovšetkým spôsobom uvedeným v Užívateľskom rozhraní, najmä platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa a pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre – daňovom doklade. Ak nie je variabilný symbol uvedený, považuje sa zaň číslo faktúry bez písmen.
 8. V prípade, že Užívateľ napriek výzve Prevádzkovateľa neopraví nesprávnosti pri uskutočňovaní platieb, najmä potom chyby v pridelenom variabilnom symbole či v hradenej sume, je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť voči Užívateľovi náhradu škody, ktorá mu vznikne v súvislosti so zvýšením nákladov vzniknutých pri spracovaní takýchto platieb.
 9. Platba sa považuje za uskutočnenú okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet platobnej brány využívanej Prevádzkovateľom, resp. na účet Prevádzkovateľa za použitia správnych platobných údajov.
 10. V prípade, že si Užívateľ zriadil opakovanú platbu za Služby na ťarchu platobnej karty v zmysle čl. 14.5.2. VPS, budú platby na ťarchu platobnej karty uskutočňované i v prípade zmeny Ceny v zmysle čl. 13.6. VPS, pokiaľ ich opakovanie Užívateľ nezruší v Užívateľskom rozhraní, prípadne iným Prevádzkovateľom umožneným spôsobom, alebo kým neurobí kroky, ktoré povedú k zabudnutiu uloženej platobnej karty.
 11. V prípade, že si Užívateľ zriadil opakovanú (zvyčajne mesačnú) platbu za Služby, je Prevádzkovateľ oprávnený nepredĺžiť Užívateľovi využívanie Služby, ak opakovaná platba predlžujúca predplatenie služby na ďalšie obdobie neprebehla úspešne. Užívateľ si bude môcť Službu opäť aktivovať spôsobmi popísanými v týchto VPS, od okamihu, kedy dôjde k pripísaniu platby.
 12. Aktuálny zostatok predplatenej služby Užívateľa možno zistiť po prihlásení do Užívateľského rozhrania prístupného na Internetovej adrese.
 13. Ak nie je v týchto VPS ustanovené alebo v Zmluve dohodnuté inak, platí, že splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej vystavenia Prevádzkovateľom. Faktúra podľa čl. 14.3.1 VPS bude doručená Užívateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred koncom obdobia, za ktoré je hradené, faktúra podľa čl. 14.3.2 VPS bude doručená Užívateľovi najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia, za ktoré je hradené.
 14. Faktúry – daňové doklady sú Užívateľmi zasielané bežnou alebo doporučenou poštou na jeho adresu uvedenú v Zmluve alebo elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve. Užívateľ si môže faktúru – daňový doklad (popr. splátkový kalendár) tiež vyzdvihnúť v Užívateľskom rozhraní, ak to Prevádzkovateľ umožní, pričom prihlásenie do Užívateľského rozhrania s cieľom vyzdvihnutia uvedeného dokumentu činí Užívateľ prostredníctvom hesla, ktoré mu bolo pridelené pri podpise Zmluvy alebo ktoré bolo vytvorené pri Registrácii. Takýmto prihlásením sa do Užívateľského rozhrania sa tento daňový doklad považuje za doručený. V prípade, že si Prevádzkovateľ s Užívateľom dohodnú alebo si Užívateľ vyžiada zasielanie faktúry – daňového dokladu bežnou poštou alebo doporučene, je Prevádzkovateľ oprávnený za toto účtovať poplatok za zasielanie faktúry – daňového dokladu v listinnej podobe stanovenej Cenníkom. Na faktúre – daňovom doklade bude vyznačené obdobie, za ktoré sú Ceny účtované.
 15. V prípade, že Užívateľovi nebolo doručené vyúčtovanie či faktúra – daňový doklad do 40 dní od doby, keď mu takto mala byť doručená v súlade so Zmluvou alebo platnými právnymi predpismi, oznámi toto bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Ak túto skutočnosť Užívateľ Prevádzkovateľovi nenahlási do 20 dní od uplynutí uvedenej 40-dňovej lehoty, považuje sa predmetné vyúčtovanie či faktúra – daňový doklad za doručenú. Opätovné zaslanie vyúčtovania alebo daňového dokladu môže byť spoplatnené podľa platného a účinného Cenníka.
 16. Vypovedaním Zmluvy zo strany Užívateľa pred uplynutím doby platnosti Zmluvy nie sú dotknuté nároky Prevádzkovateľa na úhradu zostávajúcej Ceny do konca doby platnosti a účinnosti Zmluvy (t. j. za obdobie plynutia výpovednej doby), ak VPS nestanovia inak. Užívateľ nemá právo na vrátenie zodpovedajúcej časti Ceny za nevyužité Služby, pokiaľ Zmluvu uzavretú na dobu určitú sám vypovie pred uplynutím jej doby platnosti a účinnosti, a zároveň pokiaľ k výpovedi nedošlo z dôvodu závažného porušenia Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa. Rovnaký dôsledok má aj odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
 17. Prevádzkovateľ má nárok na úhradu Ceny za Služby zo strany Užívateľa aj v prípade, že Služby nemôže poskytovať z dôvodu, ktorý zavinil Užívateľ alebo osoba blízka Užívateľovi alebo tretia osoba z viny alebo za spoluúčasti Užívateľa alebo prekážky na strane Užívateľa. Za prekážku na strane Užívateľa sa považuje tiež porušenie čl. 10.18 VPS.
 18. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Užívateľa zaplatiť riadne a včas Cenu za Služby je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy denne. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody.
 19. Užívateľ nesmie žiadne svoje pohľadávky za Prevádzkovateľom započítať, dať do zástavy (vrátane zabezpečovacieho prevodu) ani postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Prevádzkovateľom (takéto právne konanie by bolo neplatné).

Čl. 15
Zodpovednosť

 1. Otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné pohromy, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu elektrickej energie.
 3. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s používaním služieb prenosu dát s následnou vírusovou a inou nákazou počítačov Užívateľa, škody vzniknuté v dôsledku poruchy alebo závady, v dôsledku opravy alebo údržby siete Prevádzkovateľa alebo zariadení v majetku či užívaní Užívateľa zaisťujúce prenos dát, ušlý zisk, rýchlosť prenosu dát mimo systém Prevádzkovateľa, škody vzniknuté obmedzením alebo zastavením Služby z dôvodu včasného neplatenia Užívateľa, poruchy alebo chyby vzniknuté mimo svoje telekomunikačné zariadenia a svoju verejnú komunikačnú sieť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľom v dôsledku prerušenia služby alebo chybného poskytnutia služby.
 4. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za také chyby (zníženie kvality) Služby, ktoré spôsobil svojím konaním alebo opomenutím. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za zníženie kvality Služby ani doplnkových služieb, ak dôvody zníženia kvality týchto služieb sú na strane poskytovateľov obsahu, Užívateľa (vrátane akýchkoľvek nedostatkov Zariadenia, či už softvérových alebo hardvérových, napadnutia vírusom, nedostatkom prípojky na Internet a pod.), alebo iných prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania (dodávateľov Programov), ktoré sú Užívateľovi poskytované.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za služby poskytované tretími osobami, napr. za dodávky elektrickej energie alebo za kvalitu a prípadné výpadky či iné nedostatky v elektronickej komunikačnej sieti (poprípade siete Internet u Služby OTT), prostredníctvom ktorej je Služba šírená.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a obsah vysielaných Programov ani za porušenie práv tretích osôb spôsobené sprístupnením týchto obsahov a nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nedodaním či chybným dodaním Programov od ich výrobcov alebo distribútorov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah dátových tokov prenášaných prostredníctvom služieb.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu, dostupnosť a rozsah služieb poskytovaných bezplatne. Z titulu takto poskytovaných Služieb nevzniká právo Užívateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 8. V prípade, že dôjde k zneužitiu Služby alebo jej obsahu, nesie Užívateľ za takéto zneužitie plnú zodpovednosť.
 9. V prípade, že bude nepochybne preukázané, že Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, potom je zodpovednosť Prevádzkovateľa limitovaná do maximálnej výšky Ceny za Služby za obdobie 6 mesiacov dohodnutej v Zmluve s Užívateľom, ktorého sa nárok týka.
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a kvalitu ani redakciu, či zloženie prevzatého televízneho vysielania bez ohľadu na to, akou technológiou je šírené.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu prípojky k internetu alebo inej sieti Užívateľa a jej prípadný vplyv na zhoršenú kvalitu Služby.
 12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nutnosť alebo pozastavenie časti alebo všetkých Služieb z dôvodu rozhodnutia správneho orgánu alebo súdu alebo inej autority.

Čl. 16
Hlásenie porúch alebo závad, odstránenie a kompenzácia

 1. Ak zistí Užívateľ poruchu komunikačnej siete alebo vadu Služby, ohlási túto skutočnosť na príslušnom mieste Prevádzkovateľovi prostredníctvom Užívateľského rozhrania alebo na kontakt uvedený na Internetových stránkach. Pokiaľ je Služba po kábli poskytovaná cez sieť Partnera, môže ho o tomto Prevádzkovateľ informovať.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy alebo závady vzniknuté na svojej strane čo najskôr, ak je to možné bez vynaloženia neprimeraných nákladov, najneskôr však do 5 pracovných dní od nahlásenia takejto poruchy alebo závady Užívateľom, ak je to technicky možné a pokiaľ mu v tom nebránia objektívne dôvody (všeobecne záväzné právne predpisy, v období krízových stavov, prerušenie dodávky elektrickej energie a pod.). Ak sa nachádza ohlásená porucha alebo závada na strane Prevádzkovateľa, odovzdá Prevádzkovateľ informáciu o tejto poruche či závade príslušnému subjektu. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za stav a poruchy Zariadenia Užívateľa.
 3. Ak zodpovedá za poruchu alebo vadu Služby Užívateľ alebo sa oznámenie Užívateľa ukáže ako nepravdivé, je Prevádzkovateľ oprávnený vyúčtovať Užívateľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s takýmto konaním Užívateľa vznikli.
 4. V prípade neposkytnutia Služby v dôsledku poruchy Služby na strane Prevádzkovateľa alebo vady Služby na strane Prevádzkovateľa je zodpovednosť Prevádzkovateľa voči Užívateľovi obmedzená na povinnosť urýchlene odstrániť závadu.
 5. V prípade, že Služba nie je poskytovaná na viac ako 48 po sebe idúcich hodín alebo ak presiahnu krátkodobé výpadky v priebehu posledných 30 dní 96 hodín, je Užívateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z dojednanej ceny. Toto sa nevzťahuje na prípady podľa čl. 15.2 a 15.3 VPS či následok trestného činu Užívateľa či tretej osoby, ďalej na Suspendáciu podľa čl. 8.13 VPS a na situácie, kedy Užívateľ neposkytne potrebnú súčinnosť podľa čl. 10.18 VPS.
 6. Podrobnosti týkajúce sa garantovaných parametrov dohodnutej úrovne Služieb IPTV sú uvedené v podmienkach pre poskytovanie dohodnutej úrovne služieb v Zmluve alebo v rámci Užívateľského rozhrania.
 7. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi pre účely odstránenia poruchy či závady všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. 17
Reklamácia, úroveň služby

 1. Užívateľ je oprávnený reklamovať rozsah, kvalitu Služby a výšku účtovanej Ceny. Podanie reklamácie na výšku účtovanej ceny nemá odkladný účinok a Užívateľ je povinný uhradiť Cenu za Služby do dňa splatnosti.
 2. Reklamáciu vystaveného vyúčtovania môže Užívateľ uplatniť do 2 mesiacov od doručenia vyúčtovania, resp. sprístupnenia vyúčtovania spôsobom dohodnutým v Zmluve, a reklamáciu poskytnutej Služby do 2 mesiacov od poskytnutia Služby, a to písomne u Prevádzkovateľa, osobne v prevádzke Prevádzkovateľa alebo telefonicky, prípadne aj iným spôsobom, ak to Prevádzkovateľ umožňuje. U technických porúch možno tiež postupovať, ako ustanovuje Čl. 16 VPS. V prípade neskorého uplatnenia reklamácie právo zanikne.
 3. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že je potrebné prerokovať reklamáciu so zahraničným prevádzkovateľom, bude Užívateľ vyrozumený o vybavení reklamácie do 2 mesiacov od dňa jej doručenia.
 4. Ak Užívateľ nebude s vybavením reklamácie súhlasiť, môže do jedného mesiaca od vybavenia reklamácie uplatniť námietky proti vybaveniu reklamácie u TÚ SR.
 5. Prevádzkovateľ garantuje dostupnosť Služby IPTV v rozsahu, ktorý nie je závažným porušením Zmluvy podľa čl. 16.5 VPS (teda garantuje minimálnu zaručenú úroveň kvality Služby IPTV), s výnimkami stanovenými týmito VPS. Nedostupnosťou Služby IPTV sa nerozumie predovšetkým nedostupnosť spôsobená:
  1. vyššou mocou alebo inou zákonnou či dohodnutou okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť;
  2. pravidelnou odstávkou vykonanou Prevádzkovateľom;
  3. konaním či nekonaním Užívateľa;
  4. trestným činom tretej osoby;
  5. Suspendáciou.
 6. V prípade kladne vybavenej reklamácie o výške účtovanej ceny má Užívateľ nárok na vrátenie preplatku do 30 kalendárnych dní odo dňa kladného vybavenia reklamácie, a to formou dobropisu alebo zľavy v najbližšom vyúčtovaní. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť tento preplatok prednostne na vyrovnanie splatných pohľadávok Prevádzkovateľa za Užívateľom.

Čl. 18
Spotrebiteľské dojednania

 1. Ak bola Zmluva uzatvorená dištančným spôsobom, t. j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti Zmluvnej strany, alebo mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. K odstúpeniu od Zmluvy možno využiť formulár, ktorého aktuálne znenie je dostupné na Internetových stránkach Prevádzkovateľa. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Prevádzkovateľovi oznámenie o tom, že od Zmluvy odstupuje. Vzorové poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy je prílohou Zmluvy, aktuálne znenie je dostupné na Internetových stránkach.
 2. Možnosť odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 18.1 VPS sa neuplatní v prípade:
  1. poskytovania služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  2. dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 3. V prípade ak nie je Spotrebiteľ spokojný s kvalitou Služby alebo so spôsobom vybavenia jeho reklamácie Prevádzkovateľom alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ inak porušil jeho práva, má možnosť sa na účely alternatívneho riešenia takéhoto sporu podľa zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov, obrátiť na niektorý zo subjektov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky; aktuálny zoznam subjektov je zverejnený tu:

  http://www.mhsr.sk/…skych-sporov

  alebo prostredníctvom online platformy Európskej komisie na riešenie spotrebiteľských sporov podaním sťažnosti tu:

  https://ec.europa.eu/…rs/odr/main/?…

 4. Ďalšie informácie o riešení sporov obsahuje Čl. 19 VPS.
 5. Kontrolným orgánom vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. č. +421 258 272 132, www.soi.sk.
 6. V súlade a za podmienok stanovených v Nariadení o cezhraničnej službe sú Služby (primárne Služba OTT a Služba VOD) dostupné Spotrebiteľom aj v iných krajinách Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, ak má Spotrebiteľ svoje skutočné a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a mohol súčasne Prevádzkovateľ túto skutočnosť dostatočne overiť.
 7. Dojednania VPS obsahujúce špecifickú úpravu práv Spotrebiteľa majú vo vzťahu k Spotrebiteľovi prednosť pred tými ustanoveniami VPS alebo Zmluvy, ktoré by s nimi boli v rozpore. To platí aj ohľadom tých dojednaní, ktoré obsahujú iné časti VPS než tento Čl. 18 VPS.
 8. Funkcionalita Užívateľského rozhrania a Aplikácia a možnosť uzavrieť Zmluvu alebo aktivovať Službu je dostupná vždy len v tom rozsahu, ako toto samotné Užívateľské rozhranie, resp. Aplikácia, umožní.

Čl. 19
Riešenie sporov a rozhodné právo

 1. Všetky spory medzi stranami vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov.
 2. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.
 3. Ak strany nedôjdu k riešeniu podľa predchádzajúceho článku môžu sa kedykoľvek obrátiť na miestne a vecne príslušný všeobecný súd.
 4. Zmluva sa uzatvára ako zmluva nepomenovaná.

Čl. 20
Zmeny VPS a Cenníka

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať VPS alebo Cenník, resp. aj vlastnú Službu IPTV, z dôvodu zmeny platnej legislatívy či zmeny podmienok na trhu elektronických komunikácií.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať zmeny podľa čl. 20.1 VPS čo sa týka rozsahu, podmienok, kvality a ceny Služieb, prípadne ukončiť poskytovanie existujúcich Služieb predovšetkým z dôvodu inflácie, zavedenia nových služieb, zmeny podmienok na trhu elektronických komunikácií, skvalitnenia siete, vývoja nových technológií a pod. Služby, ktorých poskytovanie má byť ukončené, sa Prevádzkovateľ zaväzuje nahradiť inými obdobnými službami, ak je to technicky a ekonomicky primerané.
 3. O zmene VPS alebo Cenníka je Prevádzkovateľ povinný informovať Užívateľa minimálne 1 mesiac pred účinnosťou zmien, a to spravidla e-mailovou správou, prípadne iným vhodným spôsobom. Prevádzkovateľ je povinný informovať Užívateľa aj o jeho práve ukončiť Zmluvu podľa čl. 8.8 VPS. Ak nevypovie Užívateľ Zmluvu podľa čl. 8.8 VPS, má sa za to, že s takou zmenou či doplnením VPS alebo Cenníka súhlasí a dňom účinnosti takejto zmeny sa stáva pre Užívateľa záväznou.
 4. Zmeny a doplnenia VPS alebo Cenníka budú zverejnené na Internetovej adrese najmenej mesiac pred účinnosťou takejto zmeny. Má sa za to, že uplynutím lehoty jedného mesiaca odo dňa uverejnenia bola novela Užívateľovi oznámená a že dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty nadobúda účinnosť. Užívateľ podpisom týchto VPS potvrdzuje skutočnosť, že nevyžaduje žiadne ďalšie upozornenie na zmenu VPS, okrem spôsobu uvedeného a popísaného týmto ustanovením.
 5. Lehoty podľa čl. 20.3 a 20.4 VPS môžu byť kratšie len z dôvodov daných právnymi predpismi alebo iným legislatívnym prostriedkom.

Čl. 21
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi nevýhradné právo použiť Aplikáciu v rozsahu jej užívateľsky dostupnej funkcionality a užívateľsky dostupnom nastavení, za účelom prijímania Služieb IPTV a Služby VOD a ich nastavenia, a to výhradne na územiach, kde sú dostupné Služby IPTV a Služby VOD, pokiaľ nie je v Aplikácii uvedené inak. Aplikáciu je možné nainštalovať výhradne na zariadení, pre ktoré je určená. Aplikáciu je možné využívať po dobu trvania Zmluvy, najdlhšie však po dobu, než Prevádzkovateľ ukončí jej podporu.
 2. VPS, Cenník, zoznam druhov poskytovaných služieb (vrátane popisu služieb), programová ponuka, ako aj prípadne ďalšie dojednania medzi Zmluvnými stranami tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy; pritom Zmluva a jej dodatky a ďalej všetky jej horeuvedené súčasti majú v prípade rozporu s VPS prednosť pred ustanovením VPS. Podpisom Zmluvy Užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil so Zmluvou aj so všetkými jej súčasťami, vrátane VPS. Pojem „zmluva“, resp. „Zmluva“, používaný v týchto VPS, označuje tiež jednotlivé dodatky k Zmluve s tým, že pre tieto dodatky týkajúce sa jednotlivých služieb platia všetky ustanovenia o zmluvách. V prípade, že sa Zmluva s neskorším dátumom plne nahradí Zmluvu skoršieho dátumu, záväzky Užívateľa z predchádzajúcej zmluvy nezanikajú a prechádzajú na Zmluvu neskoršieho dátumu (v takýchto prípadoch sa z účastníkom poskytnutých finančných plnení uhradia prednostne najstaršie pohľadávky za účastníkom). Služby IPTV môžu byť Prevádzkovateľom ponúkané zvlášť alebo spolu s ostatnými službami Prevádzkovateľa v tzv. balíčkoch služieb; aj balíček služieb je považovaný za Službu IPTV.
 3. Do platných VPS je možné nahliadnuť na všetkých prevádzkových miestach Prevádzkovateľa a na požiadanie Prevádzkovateľ poskytne ich elektronickú kópiu žiadateľovi o uzavretie zmluvy pred jej uzavretím. Aktuálne znenie podmienok je voľne prístupné na Internetových stránkach Prevádzkovateľa.
 4. Akákoľvek listinná zásielka zaslaná s využitím prevádzkovateľa poštových služieb jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane sa považuje za doručenú aj vtedy, ak je doporučená zásielka adresovaná na adresu Strany uvedenú v Zmluve, avšak nepodarí sa ju doručiť, a to tretí pracovný deň po odoslaní, ak bola však odoslaná na adresu v inom štáte, potom pätnásty pracovný deň po odoslaní (fikcia doručenia).
 5. Akákoľvek zásielka zaslaná jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v elektronickej podobe sa považuje za doručenú aj vtedy, ak je adresovaná na adresu elektronickej pošty (e-mail) zmluvnej strany uvedenej v Zmluve, a to 15. deň po jej odoslaní (fikcia doručenia). Každá zmluvná strana je zodpovedná za možnosť a schopnosť prijímať zásielky na jej adrese elektronickej poš­ty.
 6. Ukončením trvania Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán VPS, ktoré musia pretrvať až do ich uspokojenia.
 7. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPS alebo Zmluvy ukáže ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Zmluvné strany dojednajú nové ustanovenie, ktoré nahradí existujúce ustanovenie a ktoré bude čo najlepšie zodpovedať pôvodnému účelu. Pre prípad, že bude súdom alebo iným orgánom vyhlásený čl. 8.3 VPS za neplatný alebo neúčinný, má sa za to, že Zmluva, po uplynutí doby určitej dohodnutej v Zmluve, je ďalej uzavretá na dobu neurčitú.
 8. Prevádzkovateľ a Užívateľ sa dohodli, že prijatie návrhu akejkoľvek dohody vrátane týchto VPS a Zmluvy, i len s nepodstatnými zmenami, je vždy návrhom na uzavretie novej dohody, ustanovenia právnych predpisov, ktoré by obsahovali odlišnú úpravu, sa nepoužijú.
 9. Prevádzkovateľ a Užívateľ berú VPS, Zmluvu a Cenník na vedomie a s týmto uzavretím Zmluvy súhlasia.
 10. Tieto VPS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným v ich hlavičke VPS.

 

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 227,9 kB)

« Späť

zverejnené: 03.05.2017 | aktualizované: 03.04.2024 | počet zobrazení: 4054

PLAYMAX, s.r.o.
adresa: Stred 52, 017 01  Považská Bystrica
telefón: Helpdesk: 0918 507 266Office: 0915 457 088

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.

Cookies

počet prístupov od 13.02.2017: 174341
počet prístupov dnes: 17